ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ယခုလ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးရမည္

0
169

ရန္ကုန္။ မတ္ ၉။ ၂၀၁၈

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ မတ္ လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္တိုးၾကရန္ ျမန္မာအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႔က ႏိႈးေဆာ္သတိေပးထားသည္။

ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္မွ CI စာအုပ္ႏွင့္ ပတ္စပို႔ စာအုပ္ႀကီးေျပာင္းထားေသာ အုပ္စုမ်ား အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားမွန္ကန္ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴး ေျဖေထာက္ခံစာ ရရွိထားၿပီး CI စာအုပ္ထုတ္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ CI စာအုပ္ မထုတ္ရေသးသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားဆဲ ( သို႔မဟုတ္ ) မေလ်ွာက္ရေသးသူမ်ားအားလံုး ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရိုင္အသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ One Stop Service ေန႔ခ်င္းၿပီး စင္တာမ်ားသို႔ မတ္ လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

မတ္ လ ၃၁ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ယာယီခရမ္းေရာင္ စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ခရမ္းေရာင္မွ CI အစိမ္းေရာင္ စာအုပ္ေျပာင္းထားသူမ်ား ပတ္စပို႔စာအုပ္ႀကီး အနီေရာင္ (PJ-PV) ေျပာင္းထားသူမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ထိုင္း လ.ဝ.ကရံုးမ်ားတြင္ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရမ္းေရာင္စာအုပ္ မေျပာင္းရေသးသူမ်ားကိုမူ စာအုပ္တြင္ပါရွိသည့္ သက္တမ္းရွိသေလာက္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခရမ္းေရာင္ စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ယခုသက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ မပါဝင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေန႔ခ်င္းၿပီးစင္တာမ်ားတြင္ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ မနက္အေစာပိုင္း အတည္းက တန္းစီေစာင့္ေစာင့္ဆိုင္း သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ပံု-ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ႏွင့္ မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမမ်ားရွိ
ေန႔ခ်င္းျပီး စင္တာမ်ားတြင္ သက္တမ္းတိုးရန္
မိုးမလင္းခင္ကတည္းက တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း
ေနၾကေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား

Photo : ACC

ရန္ကုန္။ မတ္ ၉။ ၂၀၁၈

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ မတ္ လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္တိုးၾကရန္ ျမန္မာအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႔က ႏိႈးေဆာ္သတိေပးထားသည္။

ပန္းေရာင္ဘတ္ကဒ္မွ CI စာအုပ္ႏွင့္ ပတ္စပို႔ စာအုပ္ႀကီးေျပာင္းထားေသာ အုပ္စုမ်ား အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားမွန္ကန္ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴး ေျဖေထာက္ခံစာ ရရွိထားၿပီး CI စာအုပ္ထုတ္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ CI စာအုပ္ မထုတ္ရေသးသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားဆဲ ( သို႔မဟုတ္ ) မေလ်ွာက္ရေသးသူမ်ားအားလံုး ထိုင္းႏိုင္ငံ ခရိုင္အသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ One Stop Service ေန႔ခ်င္းၿပီး စင္တာမ်ားသို႔ မတ္ လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

မတ္ လ ၃၁ ရက္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ယာယီခရမ္းေရာင္ စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ ခရမ္းေရာင္မွ CI အစိမ္းေရာင္ စာအုပ္ေျပာင္းထားသူမ်ား ပတ္စပို႔စာအုပ္ႀကီး အနီေရာင္ (PJ-PV) ေျပာင္းထားသူမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္လုပ္ကိုင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ထိုင္း လ.ဝ.ကရံုးမ်ားတြင္ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း ၂ ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရမ္းေရာင္စာအုပ္ မေျပာင္းရေသးသူမ်ားကိုမူ စာအုပ္တြင္ပါရွိသည့္ သက္တမ္းရွိသေလာက္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခရမ္းေရာင္ စာအုပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ယခုသက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ မပါဝင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသည္ ေန႔ခ်င္းၿပီးစင္တာမ်ားတြင္ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ မနက္အေစာပိုင္း အတည္းက တန္းစီေစာင့္ေစာင့္ဆိုင္း သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ပံု-ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ႏွင့္ မဟာခ်ိဳင္နယ္ေျမမ်ားရွိ
ေန႔ခ်င္းျပီး စင္တာမ်ားတြင္ သက္တမ္းတိုးရန္
မိုးမလင္းခင္ကတည္းက တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း
ေနၾကေသာ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား

Photo : ACC

Leave a Reply