ထုိင္းဘုရင္သစ္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္း၏႐ုပ္ပံုမ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေငြစကၠဴသစ္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိမည္

0
183

ဘန္ေကာက္ မတ္ ၉

ဒသမေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘဲြ႔ခံယူထားေသာ ထုိင္းဘုရင္သစ္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္း၏႐ုပ္ပံုပါဝင္ေသာ ေငြစကၠဴသစ္မ်ားကို ဧၿပီ ၆ ရက္မွစၿပီး ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းဗဟိုဘဏ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၆ ရက္သည္ လက္ရွိ ခ်ာကရီနန္းဆက္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခ်ာကရီေန႔ျဖစ္သည္။ ကံေတာ္ကုန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူလ်ာေဒဇ၏႐ုပ္ပံုမ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေနရာတြင္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္း၏႐ုပ္ပံုမ်ားပါဝင္ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ အစားထုိးျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္။

မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထီးနန္း အ႐ိုက္အရာကို လဲႊေျပာင္းယူခဲ့ေသာ္လည္း နန္းတက္မည့္ေန႔ရက္ကိုမူ မသတ္မွတ္ေရးေသးေခ်။ ေနာင္တြင္ ေငြစကၠဴသစ္မ်ားကုိသာ ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဝီရာထုိင္ သႏၱိပရာဗိုဘ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ားျပည္သူလက္ထဲ၌ ရွိေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားမွာမူ တရားဝင္ဆဲျဖစ္သည္။ အသစ္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားသည္ ေငြစကၠဴေဟာင္းႏွင့္ အရြယ္အစား၊ အေရာင္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴသစ္မ်ားတြင္ ေလတပ္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ထားသည့္ မဟာဝဇီရ ေလာင္ကြန္း၏႐ုုပ္ပံုမ်ားကုိ ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ ၂၀ တန္၊ ၅၀ တန္ႏွင့္ ၁၀၀ တန္ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဘုရင္သစ္၏႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဇူလုိ္င္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္း၏ေမြးေန႔တြင္လည္း ဘတ္ ၅၀၀ တန္ႏွင့္ ၁၀၀၀ တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိဦးမည္ျဖစ္သည္။

မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္းသည္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ဘုရင္ဘူမိေဘာ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေနာက္ပိုင္း တြင္ ၎ နန္းတက္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖမည္းေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့သည့္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဘန္ေကာက္ မတ္ ၉

ဒသမေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘဲြ႔ခံယူထားေသာ ထုိင္းဘုရင္သစ္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္း၏႐ုပ္ပံုပါဝင္ေသာ ေငြစကၠဴသစ္မ်ားကို ဧၿပီ ၆ ရက္မွစၿပီး ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းဗဟိုဘဏ္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၆ ရက္သည္ လက္ရွိ ခ်ာကရီနန္းဆက္ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခ်ာကရီေန႔ျဖစ္သည္။ ကံေတာ္ကုန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူလ်ာေဒဇ၏႐ုပ္ပံုမ်ား႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေနရာတြင္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္း၏႐ုပ္ပံုမ်ားပါဝင္ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ အစားထုိးျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္။

မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထီးနန္း အ႐ိုက္အရာကို လဲႊေျပာင္းယူခဲ့ေသာ္လည္း နန္းတက္မည့္ေန႔ရက္ကိုမူ မသတ္မွတ္ေရးေသးေခ်။ ေနာင္တြင္ ေငြစကၠဴသစ္မ်ားကုိသာ ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဝီရာထုိင္ သႏၱိပရာဗိုဘ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ားျပည္သူလက္ထဲ၌ ရွိေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားမွာမူ တရားဝင္ဆဲျဖစ္သည္။ အသစ္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားသည္ ေငြစကၠဴေဟာင္းႏွင့္ အရြယ္အစား၊ အေရာင္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴသစ္မ်ားတြင္ ေလတပ္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ထားသည့္ မဟာဝဇီရ ေလာင္ကြန္း၏႐ုုပ္ပံုမ်ားကုိ ႐ိုက္ႏွိပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ ၂၀ တန္၊ ၅၀ တန္ႏွင့္ ၁၀၀ တန္ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဘုရင္သစ္၏႐ုပ္ပံုမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဇူလုိ္င္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္း၏ေမြးေန႔တြင္လည္း ဘတ္ ၅၀၀ တန္ႏွင့္ ၁၀၀၀ တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိဦးမည္ျဖစ္သည္။

မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္းသည္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္။ ဘုရင္ဘူမိေဘာ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေနာက္ပိုင္း တြင္ ၎ နန္းတက္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖမည္းေတာ္ကုိ ေအာက္ေမ့သည့္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply