ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ေလွ်ာက္ထားနိုင္

0
155

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ ေမြးျမဴေရးေျမေနရာကိို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ ရွိပါတယ္။ လယ္ယာေျမမွာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီး ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ကေျပာသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ မင္းလွမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာဦးသန္းစိုးေအာင္မွ “ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ေမြးျမဴေရးေျမေနရာကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိအားေမးျမန္း ခဲ့မႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမြးျမဴသည့္သူမ်ား စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာေပးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိရစၦာန္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ တားဆီးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေမြးဘဏ္စနစ္နွင့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအစရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို လယ္ယာေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမွာပါရွိသည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး တြင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿပီး ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္မည္ ဆိုပါကလည္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာ္လႊာ ပံုစံ(၂)ျဖင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နွင့္ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ငါး၊ပုစြန္၊ဂဏန္း လုပ္ကိုင္မည္ဆိိုပါက ဧက (၁၀၀၀) ထက္မပိုေစပဲ၊ ကၽြဲ၊ႏြား၊ျမင္း ဆိုပါက(၂၀၀၀)ထက္မပိုေသာ ဧက နွင့္သိိုး၊ဆိတ္ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ဧက(၅၀၀) ၊ၾကက္၊၀က္၊ဘဲ၊ငံုး လုပ္ကိုင္ပါက (၃၀၀) ထက္မပိုေသာဧကအားခြင့္ျပဳနိုင္ သည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ေျမခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ငါး၊ပုစြန္၊ ဂဏန္း အတြက္ တစ္ဧကလွ်ငေငြက်ပ္္ (၃၀၀၀)ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀)ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမခြန္ ကင္းလြတ္ခြြင့္အေနျဖင့္ ၾကက္၊၀က္၊ဘဲ၊ငံုး ေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳၿပီး(၁)နွစ္နွင့္ က်န္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား (၂)ႏွစ္ကို ေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ေနသည့္အရင္းအႏွီး ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြရရွိမႈနွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ “ စီးပြားေရးအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို နွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည့္အစီအစဥ္” အရေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား (၃)နွစ္မွ (၅)နွစ္အထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ အစိီအစဥ္အား ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမ်ားနွင့္ အညီ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရွိရသည္။

“ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ ေမြးျမဴေရးေျမေနရာကိို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးလွ်က္ ရွိပါတယ္။ လယ္ယာေျမမွာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မည္ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္နိုင္ၿပီး ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ကေျပာသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ မင္းလွမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာဦးသန္းစိုးေအာင္မွ “ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ေမြးျမဴေရးေျမေနရာကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိအားေမးျမန္း ခဲ့မႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမြးျမဴသည့္သူမ်ား စီးပြားျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာေပးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိရစၦာန္ေရာဂါကာကြယ္ေရး၊ တားဆီးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ေမြးဘဏ္စနစ္နွင့္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအစရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို လယ္ယာေျမေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒမွာပါရွိသည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး တြင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿပီး ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္မည္ ဆိုပါကလည္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာ္လႊာ ပံုစံ(၂)ျဖင့္ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ေျမလြတ္၊ေျမလပ္နွင့္ေျမရိုင္းမ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ ငါး၊ပုစြန္၊ဂဏန္း လုပ္ကိုင္မည္ဆိိုပါက ဧက (၁၀၀၀) ထက္မပိုေစပဲ၊ ကၽြဲ၊ႏြား၊ျမင္း ဆိုပါက(၂၀၀၀)ထက္မပိုေသာ ဧက နွင့္သိိုး၊ဆိတ္ လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ဧက(၅၀၀) ၊ၾကက္၊၀က္၊ဘဲ၊ငံုး လုပ္ကိုင္ပါက (၃၀၀) ထက္မပိုေသာဧကအားခြင့္ျပဳနိုင္ သည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူသည္ေျမခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ ငါး၊ပုစြန္၊ ဂဏန္း အတြက္ တစ္ဧကလွ်ငေငြက်ပ္္ (၃၀၀၀)ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀)ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမခြန္ ကင္းလြတ္ခြြင့္အေနျဖင့္ ၾကက္၊၀က္၊ဘဲ၊ငံုး ေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳၿပီး(၁)နွစ္နွင့္ က်န္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား (၂)ႏွစ္ကို ေျမခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ေနသည့္အရင္းအႏွီး ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြရရွိမႈနွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ “ စီးပြားေရးအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားကို နွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည့္အစီအစဥ္” အရေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား (၃)နွစ္မွ (၅)နွစ္အထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ အစိီအစဥ္အား ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply