အက်င့္ပ်က္ထိပ္တန္းအရာရွိ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔အား လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခဲ့ဟု တ႐ုတ္ထိပ္တန္းတရား႐ုံးထုတ္ျပန္

0
138

ေပက်င္း မတ္ ၁၀

တ႐ုတ္ရွိ တရား႐ုံးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ ထိပ္တန္းအရာရွိ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆး အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔တရား႐ုံးေတာ္၏တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ က်ိဳးခ်ီယန္းက မတ္ ၉ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရွိ အစိုးရအရာမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားေနခဲ့ရာ ယင္းအက်င့္ပ်က္ျခစား မႈေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကဲြသြားႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရီွက်င့္ဖ်င္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရွီသည္ သမၼတအျဖစ္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး အက်င့္ပ်က္အရာရွိမ်ားအား အျပစ္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားကုိ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳးခ်ီယန္းက ေပက်င္း၌ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စ္( အင္န္ပီစီ) အတြက္ စုေဝးလာသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၀၀၀ ခန္႔တုိ႔အား ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကား လူ ၂၆၃၀၀၀ ဦးတုိ႔ပါဝင္သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လာဘ္စားမႈ ၁၉၅၀၀၀ မႈတို႔ကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ရေၾကာင္း က်ိဳးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ဝန္ႀကီးအဆင့္အထက္သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ အႀကီးအကဲအဆင့္ အရာရွိ ၁၀၁ တု႔ိပါဝင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အျပစ္ေပးခံရသူမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း က်ိဳးယံုခန္းႏွင့္ ခ်ံဳကင္းပါတီအႀကီးအကဲေဟာင္း ပိုရွီလိုင္တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ စြပ္စဲြခံရသူ မည္မွ် အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္ကုိမူ က်ိဳးက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီအရာရွိ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္တုိ႔ကုိ အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာတြင္ ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိေန သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သမၼတသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ေပက်င္း မတ္ ၁၀

တ႐ုတ္ရွိ တရား႐ုံးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ ထိပ္တန္းအရာရွိ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔အား ႐ုံးတင္စစ္ေဆး အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔တရား႐ုံးေတာ္၏တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ က်ိဳးခ်ီယန္းက မတ္ ၉ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ရွိ အစိုးရအရာမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားေနခဲ့ရာ ယင္းအက်င့္ပ်က္ျခစား မႈေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပိဳကဲြသြားႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သမၼတရီွက်င့္ဖ်င္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရွီသည္ သမၼတအျဖစ္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး အက်င့္ပ်က္အရာရွိမ်ားအား အျပစ္ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ားကုိ ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း က်ိဳးခ်ီယန္းက ေပက်င္း၌ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္စ္( အင္န္ပီစီ) အတြက္ စုေဝးလာသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃၀၀၀ ခန္႔တုိ႔အား ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကား လူ ၂၆၃၀၀၀ ဦးတုိ႔ပါဝင္သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လာဘ္စားမႈ ၁၉၅၀၀၀ မႈတို႔ကုိ ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့ရေၾကာင္း က်ိဳးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းလူပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ဝန္ႀကီးအဆင့္အထက္သို႔မဟုတ္ ခ႐ိုင္ အႀကီးအကဲအဆင့္ အရာရွိ ၁၀၁ တု႔ိပါဝင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အျပစ္ေပးခံရသူမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း က်ိဳးယံုခန္းႏွင့္ ခ်ံဳကင္းပါတီအႀကီးအကဲေဟာင္း ပိုရွီလိုင္တို႔ပါဝင္ခဲ့သည္။ စြပ္စဲြခံရသူ မည္မွ် အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည္ကုိမူ က်ိဳးက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီအရာရွိ ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္တုိ႔ကုိ အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာတြင္ ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၌ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိေန သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သမၼတသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply