အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူကို ဖမ္းမိသျဖင့္ ေကာ္မရွင္က တရားစြဲ

0
128

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၀။ ၂၀၁၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ပဲႏြယ္ကုန္းရြာမ အုပ္စုတာ၀န္ခံ ေျမတိုင္း(၄) ဦးလျပည့္၀န္း(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္သည္ လယ္ယာေျမစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ အမည္ေျပာင္းျခင္းတုိ႔တြင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံရယူေနျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလျပည့္၀န္း(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္သည္ လယ္ေျမအေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆိုသူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇)ျပဳလုပ္သူမ်ား ထံမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလထိ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁,၁၂၅,၀၀၀ိ/- (က်ပ္တစ္ဆယ့္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္တိတိ) ကို ၁၅ ႀကိမ္ခြဲၿပီး ေတာင္းခံရယူေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

တရားစြဲဆိုတင္ပို႕ရန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ / ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၁၂ ျဖင့္ အမႈ ၇ မႈခြဲၿပီး ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ထက္၀င္း က တရားစြဲတင္ပို႔ခဲ့သည္။

တရားရံုးတြင္ သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဦးလျပည့္၀န္း(ခ) ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနၿပီး ၄င္းအေပၚ စြပ္စြဲ ထားေသာျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၀ရက္တြင္ ဦးလျပည့္၀န္း (ခ)ဦးေမာင္ေမာင္အေပၚ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၈၇/၈၈ အရ လူဖမ္း၀ရမ္းႏွင့္ ပစၥည္းသိမ္း၀ရမ္းမ်ားထုတ္ဆင့္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ဦးလျပည့္၀န္း(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္ကို မတ္ ၆ ရက္ တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီး ရမိသျဖင့္ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ပို႔ရာ တရားရံုးက ဦးလျပည့္၀န္း (ခ)ဦးေမာင္ေမာင္အေပၚ ယခင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရာဇ၀တ္အေထြေထြမႈ (တရားခံေျပးမႈ) ၇ မႈကို ပိတ္သိမ္းၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၁/၂၀၁၈ မွ ၇/၂၀၁၈ အထိ အမႈ ၇ မႈ ဖြင့္လွစ္ကာ တရားခံအက်ဴိးေဆာင္ငွါးရမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပ ရက္ခ်ိန္းအျဖစ္ မတ္ လ ၂၀ ရက္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီး အမႈအား ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၁၀။ ၂၀၁၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ပဲႏြယ္ကုန္းရြာမ အုပ္စုတာ၀န္ခံ ေျမတိုင္း(၄) ဦးလျပည့္၀န္း(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္သည္ လယ္ယာေျမစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ အမည္ေျပာင္းျခင္းတုိ႔တြင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံရယူေနျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလျပည့္၀န္း(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္သည္ လယ္ေျမအေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆိုသူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇)ျပဳလုပ္သူမ်ား ထံမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလထိ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁,၁၂၅,၀၀၀ိ/- (က်ပ္တစ္ဆယ့္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္တိတိ) ကို ၁၅ ႀကိမ္ခြဲၿပီး ေတာင္းခံရယူေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။

တရားစြဲဆိုတင္ပို႕ရန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ / ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၁၂ ျဖင့္ အမႈ ၇ မႈခြဲၿပီး ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္သို႔ စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ထက္၀င္း က တရားစြဲတင္ပို႔ခဲ့သည္။

တရားရံုးတြင္ သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဦးလျပည့္၀န္း(ခ) ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနၿပီး ၄င္းအေပၚ စြပ္စြဲ ထားေသာျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၀ရက္တြင္ ဦးလျပည့္၀န္း (ခ)ဦးေမာင္ေမာင္အေပၚ ရာဇ၀တ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၈၇/၈၈ အရ လူဖမ္း၀ရမ္းႏွင့္ ပစၥည္းသိမ္း၀ရမ္းမ်ားထုတ္ဆင့္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေသာ ဦးလျပည့္၀န္း(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္ကို မတ္ ၆ ရက္ တြင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီး ရမိသျဖင့္ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ပို႔ရာ တရားရံုးက ဦးလျပည့္၀န္း (ခ)ဦးေမာင္ေမာင္အေပၚ ယခင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရာဇ၀တ္အေထြေထြမႈ (တရားခံေျပးမႈ) ၇ မႈကို ပိတ္သိမ္းၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၁/၂၀၁၈ မွ ၇/၂၀၁၈ အထိ အမႈ ၇ မႈ ဖြင့္လွစ္ကာ တရားခံအက်ဴိးေဆာင္ငွါးရမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ျပ ရက္ခ်ိန္းအျဖစ္ မတ္ လ ၂၀ ရက္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီး အမႈအား ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply