ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ လိင္ေျပာင္းအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြ ဗီယက္နမ္မွ အလွမယ္ ပထမဆုရရွိ

0
189

ပတၱယား မတ္ ၁၀

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ အလွမယ္ ငုယင္ဟုန္ဂန္သည္ ႏုိင္ငံတကာအလွမယ္ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။

ငုယင္ဟုန္ဂန္သည္ မြန္ဂိုလီးယား၊မကၠစီကိုတို႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း မ်ားစြာမွ အလွမယ္ ၂၆ ဦးတုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။ လိင္ေျပာင္း အလွ မယ္ၿပိဳင္ပဲြကို ပတၱယား၌ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေသာ္လည္း အလွမယ္မ်ားသည္ မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈအပါအဝင္ တူညီေသာ ဘဝဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေဝမွ်ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လိင္ေျပာင္းညီအစ္မမ်ားႏွင့္ ဆံုဆည္းခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း အိႏိၵယမွ အလွမယ္ နီတာရွာဘစ္ဝါ့စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ေယာက်္ားလ်ာ၊ မိန္းမလ်ာ၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွစ္သက္သူႏွင့္ လိင္ေျပာင္းမ်ားအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ျမန္မာကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လိင္ပိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခိုလႈံစရာေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာမွာ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္ရွိေနပါၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ပိုမိုသည္းခံမႈရွိလာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလွမယ္အျဖစ္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ဂ်ဴနာပိုင္ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိ္င္ငံ၌ လိင္ေျပာင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး လိင္ေျပာင္းခဲြစိတ္မႈခံယူလိုသူမ်ား အဓိကသြားေရာက္ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား က ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လိင္ေျပာင္းမ်ားစြာသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ လိင္လုပ္ငန္း မွလဲြၿပီး က်န္အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ရရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လိင္တူလက္ထပ္မႈကုိ ဥပေဒျဖင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္းမရွိေသးသလို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ လိင္ေျပာင္းမ်ားအား စစ္တပ္က စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းမြန္ သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ပတၱယား မတ္ ၁၀

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ အလွမယ္ ငုယင္ဟုန္ဂန္သည္ ႏုိင္ငံတကာအလွမယ္ဆုကိုရရွိခဲ့သည္။

ငုယင္ဟုန္ဂန္သည္ မြန္ဂိုလီးယား၊မကၠစီကိုတို႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း မ်ားစြာမွ အလွမယ္ ၂၆ ဦးတုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။ လိင္ေျပာင္း အလွ မယ္ၿပိဳင္ပဲြကို ပတၱယား၌ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ေသာ္လည္း အလွမယ္မ်ားသည္ မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈအပါအဝင္ တူညီေသာ ဘဝဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေဝမွ်ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ လိင္ေျပာင္းညီအစ္မမ်ားႏွင့္ ဆံုဆည္းခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း အိႏိၵယမွ အလွမယ္ နီတာရွာဘစ္ဝါ့စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ေယာက်္ားလ်ာ၊ မိန္းမလ်ာ၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွစ္သက္သူႏွင့္ လိင္ေျပာင္းမ်ားအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ျမန္မာကဲ့သို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ လိင္ပိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ခိုလႈံစရာေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။

“ျမန္မာမွာ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးအနည္းငယ္ရွိေနပါၿပီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိင္ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ပိုမိုသည္းခံမႈရွိလာဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလွမယ္အျဖစ္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ဂ်ဴနာပိုင္ ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိ္င္ငံ၌ လိင္ေျပာင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး လိင္ေျပာင္းခဲြစိတ္မႈခံယူလိုသူမ်ား အဓိကသြားေရာက္ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား က ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ လိင္ေျပာင္းမ်ားစြာသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ လိင္လုပ္ငန္း မွလဲြၿပီး က်န္အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ရရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လိင္တူလက္ထပ္မႈကုိ ဥပေဒျဖင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္းမရွိေသးသလို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ လိင္ေျပာင္းမ်ားအား စစ္တပ္က စိတ္က်န္းမာေရး မေကာင္းမြန္ သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply