ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲကိုကန္႔ကြက္

0
143

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေနၿပီး ယင္းေရြးခ်ယ္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မီဒီယာစင္တာ မႏၲေလး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ကန္႔ကြက္ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၌ အသင္းဝင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွင္႔ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ၌ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသူမွာ ၃၈၃ ဦးသာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“ခုလိုမဲေပးခြင့္ရွိသူ နည္းေနတာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ပါ ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ပါတဲ့သူေတြကို ဥပေဒအႀကံေပးေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး တရားစြဲဆိုသြားမယ္ ။´´ ဟု ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း (၂) ႏွစ္ရွိလွ်င္ အသင္းခ်ဳပ္၏ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ က ကုမၸဏီသက္တမ္း(၂)ႏွစ္ BOD သက္တမ္း (၂) ႏွစ္ရွိမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း(၁)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္က ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(အစိုးရ) ၏ လိုင္စင္ရွိမွသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟုထုတ္ျပန္ထား
သည္။

ယခုလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (အစိုးရ) တို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲမွာလည္း ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေနၿပီး ယင္းေရြးခ်ယ္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မီဒီယာစင္တာ မႏၲေလး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ကန္႔ကြက္ရျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၌ အသင္းဝင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွင္႔ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ၌ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသူမွာ ၃၈၃ ဦးသာရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“ခုလိုမဲေပးခြင့္ရွိသူ နည္းေနတာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ပါ ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ ပါတဲ့သူေတြကို ဥပေဒအႀကံေပးေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး တရားစြဲဆိုသြားမယ္ ။´´ ဟု ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

အသင္းအဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းတြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း (၂) ႏွစ္ရွိလွ်င္ အသင္းခ်ဳပ္၏ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ရာထူးကိုမဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္ က ကုမၸဏီသက္တမ္း(၂)ႏွစ္ BOD သက္တမ္း (၂) ႏွစ္ရွိမွ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း(၁)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္က ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း(အစိုးရ) ၏ လိုင္စင္ရွိမွသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟုထုတ္ျပန္ထား
သည္။

ယခုလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း (အစိုးရ) တို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲမွာလည္း ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚတြင္မူတည္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply