စပါးအေရာင္းအ၀ယ္အတြက္ ၾကမ္းခင္းေစ်းပုံေသ သတ္မွတ္ျခင္းကို လယ္သမားမ်ား သေဘာက်

0
180

ရန္ကုန္၊မတ္၁၀၊၂၀၁၈

ဆန္စပါး အေရာင္းအ၀ယ္က႑ တြင္စပါး ၾကမ္းခင္းေစ်း သတ္မွတ္ျခင္း ေၾကာင့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ ႏိုင္ၿပီး ေပါက္ေစ်းထက္ အလြန္အမင္းနိမ့္က်ေသာ ေစ်းႏႈန္း မ်ားျဖင့္ ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ကေစ်းသတ္မွတ္ၿခင္းအား သေဘာက် လက္ခံလ်ွက္ ရွိေၾကာင္း ယေန႔မတ္လ၁၀ရက္ေန႔၌ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွသိရသည္။

လုပ္ကြက္ငယ္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳး ေသာေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ သာမန္စပါး အမ်ိဳးအစားမ်ားမ်ားသည္ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းႏွုန္းက်ဆင္းေလ့ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးေသာအားျဖင့္ ၄၆ေပါင္ကိုက္ တင္း၁၀၀ လ်ွင္ က်ပ္ေငြ(၅)သိန္း အေျခခံေစ်း ႏွႈန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေႏြ စပါးေပၚခ်ိန္ ႏွင့္မိုးစပါးေပၚခ်ိန္ တို႔အတြက္သတ္မွတ္ေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“အေျခခံစပါး ေစ်းႏႈန္းကိုၾကမ္းခင္းေစ်း သတ္မွတ္ ေပးတဲ့ ႏႈန္းထားထက္ ေအာက္မက်ေစ ၿခင္လို႔ေၾကညာ ေပးလိုက္တာပါ။ ၅သိန္းထက္ အထက္ အေရာင္း အ၀ယ္ေတြကလည္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သူ႔ဘာသူရွိေနမွာပါ။ စပါးေစ်းကို ၾကမ္းခင္း သတ္မွတ္လို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ သေဘာက် လက္ခံပါတယ္။ဒီႏႈန္းထားကသင့္တင့္မ်ွတတဲ့ေစ်းႏႈန္းလို႔လည္းယူဆၾကပါတယ္။တင္း၁၀၀ကို ၅သိန္း အနည္းဆုံးရမယ္ လို႔အာမခံခ်က္ ရွိလို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ကုန္က်စရိတ္ကိုအနည္းဆုံးတြက္ခ်က္လို႔ရႏိုင္ဖို႔သတ္မွတ္ေပးတာပါ”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ မွအတြင္းေရးမွဴးဦးရဲမင္းေအာင္ ကေျပာသည္။

အေျခခံေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါက ဧကနည္းပါးစြာ မိရိုး ဖလာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတို႔ အတြက္အဓိကထားေဆာင္ရြက္ ျခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း၊အနိမ္႔ဆုံး စပါးၾကမ္း ခင္းေစ်း သတ္မွတ္ျခင္း မ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လာမည့္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီခ်ိန္ အတြင္း အထြက္ႏႈန္း တိုးတက္မႈအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဥပေဒအျမန္ဆုံးထြက္ေပၚ ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲ ေရး အဖြဲ႔မ်ားၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္း အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားႏိုင္ရန္ တို႔ကို ထပ္မံေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၁၀၊၂၀၁၈

ဆန္စပါး အေရာင္းအ၀ယ္က႑ တြင္စပါး ၾကမ္းခင္းေစ်း သတ္မွတ္ျခင္း ေၾကာင့္ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ ႏိုင္ၿပီး ေပါက္ေစ်းထက္ အလြန္အမင္းနိမ့္က်ေသာ ေစ်းႏႈန္း မ်ားျဖင့္ ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ကေစ်းသတ္မွတ္ၿခင္းအား သေဘာက် လက္ခံလ်ွက္ ရွိေၾကာင္း ယေန႔မတ္လ၁၀ရက္ေန႔၌ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွသိရသည္။

လုပ္ကြက္ငယ္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳး ေသာေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ သာမန္စပါး အမ်ိဳးအစားမ်ားမ်ားသည္ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းႏွုန္းက်ဆင္းေလ့ ရွိေသာ ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးေသာအားျဖင့္ ၄၆ေပါင္ကိုက္ တင္း၁၀၀ လ်ွင္ က်ပ္ေငြ(၅)သိန္း အေျခခံေစ်း ႏွႈန္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေႏြ စပါးေပၚခ်ိန္ ႏွင့္မိုးစပါးေပၚခ်ိန္ တို႔အတြက္သတ္မွတ္ေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“အေျခခံစပါး ေစ်းႏႈန္းကိုၾကမ္းခင္းေစ်း သတ္မွတ္ ေပးတဲ့ ႏႈန္းထားထက္ ေအာက္မက်ေစ ၿခင္လို႔ေၾကညာ ေပးလိုက္တာပါ။ ၅သိန္းထက္ အထက္ အေရာင္း အ၀ယ္ေတြကလည္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သူ႔ဘာသူရွိေနမွာပါ။ စပါးေစ်းကို ၾကမ္းခင္း သတ္မွတ္လို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ သေဘာက် လက္ခံပါတယ္။ဒီႏႈန္းထားကသင့္တင့္မ်ွတတဲ့ေစ်းႏႈန္းလို႔လည္းယူဆၾကပါတယ္။တင္း၁၀၀ကို ၅သိန္း အနည္းဆုံးရမယ္ လို႔အာမခံခ်က္ ရွိလို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ကုန္က်စရိတ္ကိုအနည္းဆုံးတြက္ခ်က္လို႔ရႏိုင္ဖို႔သတ္မွတ္ေပးတာပါ”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ မွအတြင္းေရးမွဴးဦးရဲမင္းေအာင္ ကေျပာသည္။

အေျခခံေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါက ဧကနည္းပါးစြာ မိရိုး ဖလာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံစားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းတို႔ အတြက္အဓိကထားေဆာင္ရြက္ ျခင္းၿဖစ္ေၾကာင္း၊အနိမ္႔ဆုံး စပါးၾကမ္း ခင္းေစ်း သတ္မွတ္ျခင္း မ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆန္စပါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လာမည့္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီခ်ိန္ အတြင္း အထြက္ႏႈန္း တိုးတက္မႈအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဥပေဒအျမန္ဆုံးထြက္ေပၚ ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲ ေရး အဖြဲ႔မ်ားၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခ်င္း အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားႏိုင္ရန္ တို႔ကို ထပ္မံေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply