ေခြးရူးကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ မ်ိဳးပြားထိန္းခ်ဳပ္ ျခင္းလုပ္ငန္းကို လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္

0
215

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လမ္းေဘးေခြး မ်ားအား ေခြးရူး ကာကြယ္ေဆး လိုက္လံထိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေခြးထီးမ်ားအား မ်ဳိးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္၍ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်န္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွသိရသည္။

ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးႏွင့္ မ်ိဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ျခင္းကုိ ၂၁၁၅ ခုႏွစ္ကၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွစ၍ စတင္လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ဆက္လက္၍လည္း က်န္ရွိေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လသာၿမိဳ႕နယ္ကုိ တစ္လမ္းခ်င္း၊ တစ္ေကာင္ခ်င္း ဖမ္းယူၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္လံုးကြ်တ္ ေခြးရူးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ မ်ဳိးပြားမႈကုိထိန္းတဲ့ ခြဲစိပ္ကုသမႈ ေတြကုိ ေခြးအထီးေလးေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။”ဟု တိရစာၦန္ ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚလွေမဦး ကေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ခဲြစိတ္သည့္ ေခြးအထီးေကာင္ေရ၂၁၁ ေကာင္ ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးခဲ့သည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၃၄၈ ေကာင္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခြဲစိတ္သည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၇၀ ေကာင္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ ေခြးအထီးေကာင္ေရ ၈၅ ေကာင္ကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခြဲစိတ္သည့္ ေခြးအထီး ေကာင္ေရ ၃၆ ေကာင္၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၆၁ ေကာင္၊ ေက်ာက္တံတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ခြဲစိတ္သည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၁၅၈ ေကာင္၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၂၁၀ ေကာင္ရွိ၍ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လမ္းေဘးေခြး မ်ားအား ေခြးရူး ကာကြယ္ေဆး လိုက္လံထိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေခြးထီးမ်ားအား မ်ဳိးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္၍ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ က်န္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွသိရသည္။

ေခြးရူးကာကြယ္ေဆးႏွင့္ မ်ိဳးပြားမႈထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ျခင္းကုိ ၂၁၁၅ ခုႏွစ္ကၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွစ၍ စတင္လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ဆက္လက္၍လည္း က်န္ရွိေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လသာၿမိဳ႕နယ္ကုိ တစ္လမ္းခ်င္း၊ တစ္ေကာင္ခ်င္း ဖမ္းယူၿပီးေတာ့ ရပ္ကြက္လံုးကြ်တ္ ေခြးရူးေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ မ်ဳိးပြားမႈကုိထိန္းတဲ့ ခြဲစိပ္ကုသမႈ ေတြကုိ ေခြးအထီးေလးေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။”ဟု တိရစာၦန္ ေဆးကုႏွင့္ သားသတ္ရံုမ်ားဌာနမွ လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚလွေမဦး ကေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ ခဲြစိတ္သည့္ ေခြးအထီးေကာင္ေရ၂၁၁ ေကာင္ ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးခဲ့သည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၃၄၈ ေကာင္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခြဲစိတ္သည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၇၀ ေကာင္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ ေခြးအထီးေကာင္ေရ ၈၅ ေကာင္ကုိ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခြဲစိတ္သည့္ ေခြးအထီး ေကာင္ေရ ၃၆ ေကာင္၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၆၁ ေကာင္၊ ေက်ာက္တံတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ခြဲစိတ္သည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၁၅၈ ေကာင္၊ ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ ေခြးအေကာင္ေရ ၂၁၀ ေကာင္ရွိ၍ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply