ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစစ္သေဘၤာအသစ္ ဝယ္ယူမႈ

0
254

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္သည္ ၎တို႔ေရတပ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Hyundai Heavy Industries (HHI) ထံမွ ေခတ္မီဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ႏွစ္စီးအား တည္ေဆာက္ေပးရန္ မွာယူထားၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးအနက္ ပထမတစ္စီးသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ Philippine News Agency ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၎စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးအား ေရတပ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တာဝန္အတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ ဟုဆိုသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္သည္ ၎တို႔၏ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ စစ္သေဘၤာအင္အားနည္းပါးစြာ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မ်ားစြာေခတ္မီျခင္းမရွိေတာ့ ေသာ စစ္သေဘၤာအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံထားေသာ “ဟာမီလ္တန္” အတန္းအစား ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ကင္းလွည့္ ဖရီးဂိတ္မ်ားအား ေရတပ္၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးေသာ စစ္သေဘၤာမ်ားအျဖစ္ သံုးစြဲေနရၿပီး အျခားစစ္ေရယာဥ္ အမ်ားစုမွာလည္း ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးအခင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္၏ အင္အားသည္ မ်ားစြာနည္းပါးေနၿပီး ေဒသတြင္း အဆင့္မီေရတပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံထံမွ Hamilton အတန္းအစား ဖရီးဂိတ္သံုးစီးအား နည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ လႊဲေျပာင္း လက္ခံ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေရတပ္အား ေဒသတြင္း ေခတ္မီ ေရတပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ထံမွေပးအပ္ေသာ တပ္ေတာ္ဝင္ ဖ်က္သိမ္းထားသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ကမ္းတက္ တိုက္ခိုက္ေရး အေထာက္အကူျပဳစစ္ေရယာဥ္ (LPD) အသစ္ႏွစ္စီးအား ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဓိကတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္ အသစ္ဝယ္ယူမႈအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား လက္နက္ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး အေပါ့စားဖရီးဂိတ္ႏွစ္စီးအား စတင္မွာယူခဲ့ပါသည္။

သမၼတဒူတာေတး လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ၏စစ္အင္အားကို အျမင့္ဆံုး အေနအထားေရာက္ေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ ရွိသည္။ ယခုစာခ်ဳပ္အရ HHI သည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အင္ခြ်န္အတန္းအစား ဖရီးဂိတ္ႏွစ္စီး အား တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္သံုး မူလအင္ခြ်န္အတန္းအစား စစ္သေဘၤာမ်ားထက္ ေသးငယ္ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀ သာရွိကာ အေပါ့စား ဖရီးဂိတ္ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္မွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ Rear Admiral Robert Empedrad ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခု စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္တြင္အဆင့္အျမင့္ဆံုး စစ္သေဘၤာမ်ားျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရယာဥ္စု၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး (Fleet Air Defense) အတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္တြင္ အားေကာင္းသည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးမွ် မရွိေသာေၾကာင့္ ရန္သူ႔ေရတပ္၏ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္အား ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးတြင္ Mk-41 VLS ေဒါင္လိုက္ဒံုးပစ္လႊတ္စင္ တစ္စံုစီပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး တာလတ္ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံမ်ားထည့္သြင္းကာ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mk-41 ေဒါင္လိုက္ပစ္စနစ္သည္ ဒံုးပစ္လႊတ္ျပြန္ ၈ ခုစီပါဝင္သည္။ ျပြန္တစ္ခုစီတြင္ RIM-162 ESSM အမ်ိဳးအစား တာလတ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံ ၄ စင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ဖရီးဂိတ္တစ္စီးခ်င္းစီတြင္ ESSM ဒံုးပ်ံ ၃၂ စင္းစီ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ယခု စစ္သေဘၤာမ်ားအား ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္မွ HDF-3000 အတန္းအစားဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ဘက္စံုသံုးဖရီးဂိတ္မ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Air Defense Frigate မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံလက္နက္မ်ားအား အဓိကဦးစားေပး တပ္ဆင္သြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္မွ မွာယူထားေသာ ယခုစစ္သေဘၤာမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ပီဆို ၁၅ ဘီလီယံ တန္ေၾကးရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရး၊ သီသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ကာကြယ္ေရး စသည့္တာဝန္မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္သည္ ၎တို႔ေရတပ္တြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Hyundai Heavy Industries (HHI) ထံမွ ေခတ္မီဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ ႏွစ္စီးအား တည္ေဆာက္ေပးရန္ မွာယူထားၿပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးအနက္ ပထမတစ္စီးသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ သတင္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ Philippine News Agency ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၎စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးအား ေရတပ္အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တာဝန္အတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ ဟုဆိုသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္သည္ ၎တို႔၏ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ စစ္သေဘၤာအင္အားနည္းပါးစြာ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မ်ားစြာေခတ္မီျခင္းမရွိေတာ့ ေသာ စစ္သေဘၤာအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံထားေသာ “ဟာမီလ္တန္” အတန္းအစား ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ကင္းလွည့္ ဖရီးဂိတ္မ်ားအား ေရတပ္၏ အဆင့္ျမင့္ဆံုးေသာ စစ္သေဘၤာမ်ားအျဖစ္ သံုးစြဲေနရၿပီး အျခားစစ္ေရယာဥ္ အမ်ားစုမွာလည္း ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အေရးအခင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္၏ အင္အားသည္ မ်ားစြာနည္းပါးေနၿပီး ေဒသတြင္း အဆင့္မီေရတပ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံထံမွ Hamilton အတန္းအစား ဖရီးဂိတ္သံုးစီးအား နည္းပါးေသာေစ်းႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ လႊဲေျပာင္း လက္ခံ ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေရတပ္အား ေဒသတြင္း ေခတ္မီ ေရတပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ထံမွေပးအပ္ေသာ တပ္ေတာ္ဝင္ ဖ်က္သိမ္းထားသည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ားကို လက္ခံခဲ့ၿပီး ကမ္းတက္ တိုက္ခိုက္ေရး အေထာက္အကူျပဳစစ္ေရယာဥ္ (LPD) အသစ္ႏွစ္စီးအား ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဓိကတိုက္ခိုက္ေရး စစ္ေရယာဥ္ အသစ္ဝယ္ယူမႈအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား လက္နက္ဝယ္ယူေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး အေပါ့စားဖရီးဂိတ္ႏွစ္စီးအား စတင္မွာယူခဲ့ပါသည္။

သမၼတဒူတာေတး လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ၏စစ္အင္အားကို အျမင့္ဆံုး အေနအထားေရာက္ေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းလွ်က္ ရွိသည္။ ယခုစာခ်ဳပ္အရ HHI သည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အင္ခြ်န္အတန္းအစား ဖရီးဂိတ္ႏွစ္စီး အား တည္ေဆာက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာ မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္သံုး မူလအင္ခြ်န္အတန္းအစား စစ္သေဘၤာမ်ားထက္ ေသးငယ္ၿပီး တန္ခ်ိန္ ၂၆၀၀ သာရွိကာ အေပါ့စား ဖရီးဂိတ္ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္မွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ Rear Admiral Robert Empedrad ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခု စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္တြင္အဆင့္အျမင့္ဆံုး စစ္သေဘၤာမ်ားျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရယာဥ္စု၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး (Fleet Air Defense) အတြက္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္တြင္ အားေကာင္းသည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္ေရယာဥ္တစ္စီးမွ် မရွိေသာေၾကာင့္ ရန္သူ႔ေရတပ္၏ သေဘၤာဖ်က္ဒံုးပ်ံ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္အား ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ဖရီးဂိတ္စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးတြင္ Mk-41 VLS ေဒါင္လိုက္ဒံုးပစ္လႊတ္စင္ တစ္စံုစီပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး တာလတ္ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံမ်ားထည့္သြင္းကာ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Mk-41 ေဒါင္လိုက္ပစ္စနစ္သည္ ဒံုးပစ္လႊတ္ျပြန္ ၈ ခုစီပါဝင္သည္။ ျပြန္တစ္ခုစီတြင္ RIM-162 ESSM အမ်ိဳးအစား တာလတ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံ ၄ စင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ဖရီးဂိတ္တစ္စီးခ်င္းစီတြင္ ESSM ဒံုးပ်ံ ၃၂ စင္းစီ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ယခု စစ္သေဘၤာမ်ားအား ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္မွ HDF-3000 အတန္းအစားဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ဘက္စံုသံုးဖရီးဂိတ္မ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း Air Defense Frigate မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒံုးပ်ံလက္နက္မ်ားအား အဓိကဦးစားေပး တပ္ဆင္သြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေရတပ္မွ မွာယူထားေသာ ယခုစစ္သေဘၤာမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎စစ္သေဘၤာႏွစ္စီးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ပီဆို ၁၅ ဘီလီယံ တန္ေၾကးရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ျပင္ကာကြယ္ေရး၊ သီသန္႔စီးပြားေရးဇုန္ကာကြယ္ေရး စသည့္တာဝန္မ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

Leave a Reply