လယ္သမား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ

0
162

မြမ္ဘုိင္း မတ္ ၁၂

ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလ်ာ္ေပးရန္ႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းပိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ နာရွစ္ခ႐ိုင္မွ မြမ္ဘိုင္းသို႔ ၁၆၇ ကီလိုမီတာ ( ၁၀၃ မုိင္) ခရီးကို လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခြာလာသည့္ လယ္သမား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ မြမ္ဘိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ကတိျပဳထားခဲ့သည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလ်ာ္ပစ္မည္ဆိုသည့္ ကတိကို မတည္ခဲ့ေၾကာင္း ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားအဆံုးသတ္သြားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟရာသွ်တၱရျပည္နယ္အစိုးရကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျပည္နယ္တြင္း တုိးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိးတက္မႈ၏အသီးအပြင့္မ်ားကို ၎တို႔ခံစားရျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

လယ္သမားမ်ားသည္ နာရွစ္မွ မြန္ဘိုင္းရွိ အာဇတ္မိုင္ဒန္( အာဇတ္ရင္ျပင္ ) သို႔ မတ္ ၁၂ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ား နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေမးပဲြစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္သုိ႔သြားမႈမ်ား ထိခိုက္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ထက္ တစ္ဆခဲြေက်ာ္ကုိ ရရွိ လုိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရသည့္ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း ေျမပုိင္လုိေၾကာင္း ၎တို႔က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အစိုးရကေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ လိုက္ေလ်ာသည္အထိ ရင္ျပင္တြင္ စခန္းခ်ရန္ လယ္သမားမ်ားက စီစဥ္ထားသည္။

အိႏိၵယ၌ လယ္ယာထြက္ကုန္မွဝင္ေငြသည္ အလြန္အမင္းက်ဆင္း သြားခဲ့ေၾကာင္း လယ္သမားေခါင္းေဆာင္ ဗီေဂ်းဇဝန္ဓီယာက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမလိုတယ္၊ ဒါကိုပဲ အဓိကေတာင္းဆုိခ်င္တာ” ဟု နာရွစ္မွ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ လယ္သမား ဆာခူဘုိင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမအတြက္တုိက္ပဲြဝင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္မႈကိုစီစဥ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဓမၼရာဇသင္ဒဲက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အိႏိၵယရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ မိုးေခါင္ျခင္းေရရွားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္း ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီေသာစက္ကိရိယာမ်ားမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈ က်ဆင္း ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားထက္ဝက္ခန္႔သည္ လယ္ယာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းမွဝင္ေငြသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ လူမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းခဲ့သည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္ထင္သေလာက္ထြက္ရွိမႈမရွိျခင္း၊ ဆန္စပါးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသသည့္ လယ္သမားမ်ား ရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

မြမ္ဘုိင္း မတ္ ၁၂

ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလ်ာ္ေပးရန္ႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းပိုေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ နာရွစ္ခ႐ိုင္မွ မြမ္ဘိုင္းသို႔ ၁၆၇ ကီလိုမီတာ ( ၁၀၃ မုိင္) ခရီးကို လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခြာလာသည့္ လယ္သမား ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ မြမ္ဘိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

အစိုးရသည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ကတိျပဳထားခဲ့သည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလ်ာ္ပစ္မည္ဆိုသည့္ ကတိကို မတည္ခဲ့ေၾကာင္း ကေလးငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားအဆံုးသတ္သြားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟရာသွ်တၱရျပည္နယ္အစိုးရကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျပည္နယ္တြင္း တုိးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတုိးတက္မႈ၏အသီးအပြင့္မ်ားကို ၎တို႔ခံစားရျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

လယ္သမားမ်ားသည္ နာရွစ္မွ မြန္ဘိုင္းရွိ အာဇတ္မိုင္ဒန္( အာဇတ္ရင္ျပင္ ) သို႔ မတ္ ၁၂ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ား နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာေမးပဲြစစ္ေဆးမႈႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္သုိ႔သြားမႈမ်ား ထိခိုက္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ထက္ တစ္ဆခဲြေက်ာ္ကုိ ရရွိ လုိေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ သစ္ေတာမ်ားထဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရသည့္ လယ္သမားမ်ားသည္လည္း ေျမပုိင္လုိေၾကာင္း ၎တို႔က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အစိုးရကေတာင္းဆိုမႈမ်ားကုိ လိုက္ေလ်ာသည္အထိ ရင္ျပင္တြင္ စခန္းခ်ရန္ လယ္သမားမ်ားက စီစဥ္ထားသည္။

အိႏိၵယ၌ လယ္ယာထြက္ကုန္မွဝင္ေငြသည္ အလြန္အမင္းက်ဆင္း သြားခဲ့ေၾကာင္း လယ္သမားေခါင္းေဆာင္ ဗီေဂ်းဇဝန္ဓီယာက ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျမလိုတယ္၊ ဒါကိုပဲ အဓိကေတာင္းဆုိခ်င္တာ” ဟု နာရွစ္မွ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ လယ္သမား ဆာခူဘုိင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမအတြက္တုိက္ပဲြဝင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ီတက္မႈကိုစီစဥ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဓမၼရာဇသင္ဒဲက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အိႏိၵယရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းသည္ မိုးေခါင္ျခင္းေရရွားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္း ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီေသာစက္ကိရိယာမ်ားမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြရရွိမႈ က်ဆင္း ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားထက္ဝက္ခန္႔သည္ လယ္ယာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းမွဝင္ေငြသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ လူမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းခဲ့သည္။

လယ္ယာထြက္ကုန္ထင္သေလာက္ထြက္ရွိမႈမရွိျခင္း၊ ဆန္စပါးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသသည့္ လယ္သမားမ်ား ရွိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply