ႏုိင္ငံတကာေလာင္းကစားမႈျဖင့္ ဗီယက္နမ္အဆင့္ျမင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦး အဖမ္းခံရ

0
125

ဟႏြိဳင္း မတ္ ၁၂

ႏိုင္ငံတကာေလာင္းကစားဂုိဏ္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္မႈျဖင့္ ဗီယက္နမ္အဆင့္ျမင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ရဲတပ္ဖဲြ႕က မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္၌ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေနရာမွ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အထိ ႏွိမ္နင္းမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး နယ္ပယ္ကုိ ခ႐ိုုင္အဆင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအထိကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့သည္။

အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ ငုယင္သန္းေဟာင္သည္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ၎ကို ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဖမ္းဆီးမႈသည္ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈ၊ ေငြမည္းခဝါခ်မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ယခုအမႈတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္မ်ိဳးစံု၊ ခ႐ိုင္မ်ိဳးစံုတို႔မွ အရာရွိမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ဗီယက္နမ္အသံေရဒီယို၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဟာင္သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဌာနအႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ၎၏ ျပည္သူ႔ရဲရာထူးကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္စိတ္တစ္ပို္င္းအျဖစ္ ပါတီေပၚလစ္ျဗဴ႐ိုအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း ဒင္လာသန္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္စြမ္းအင္ကုမၸဏီအႀကီးအကဲေဟာင္းသည္လည္း ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဟႏြိဳင္း မတ္ ၁၂

ႏိုင္ငံတကာေလာင္းကစားဂုိဏ္းတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္မႈျဖင့္ ဗီယက္နမ္အဆင့္ျမင့္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ရဲတပ္ဖဲြ႕က မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္၌ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေနရာမွ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အထိ ႏွိမ္နင္းမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး နယ္ပယ္ကုိ ခ႐ိုုင္အဆင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအထိကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့သည္။

အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ ငုယင္သန္းေဟာင္သည္ ေလာင္းကစားမႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ၎ကို ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဖမ္းဆီးမႈသည္ အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈ၊ ေငြမည္းခဝါခ်မႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ယခုအမႈတြင္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္မ်ိဳးစံု၊ ခ႐ိုင္မ်ိဳးစံုတို႔မွ အရာရွိမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ဗီယက္နမ္အသံေရဒီယို၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဟာင္သည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဌာနအႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး ၎၏ ျပည္သူ႔ရဲရာထူးကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈတစ္စိတ္တစ္ပို္င္းအျဖစ္ ပါတီေပၚလစ္ျဗဴ႐ိုအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္း ဒင္လာသန္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံပိုင္စြမ္းအင္ကုမၸဏီအႀကီးအကဲေဟာင္းသည္လည္း ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply