ဆန္စပါးလုပ္ငန္းတိုးတက္ရန္ SMEေခ်းေငြ (၆၀)ဘီလီယံ သံုးစြဲမည္

0
164

ရန္ကုန္ ၊မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ရည္ရြယ္ ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ Foreign Loan ေခ်းေငြ (၆၀)ဘီလီယံကို ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္း မ်ားပါဝင္ေသာက႑၁၀ခု၌ ခြဲေဝအသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္မွ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိ၃ႏွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း SMEေခ်းေငြကို ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္စပါးသိုေလွာင္ရုံႏွင့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ားတည္ေဆာက္ ျခင္းတြင္ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း
အေသးစားျပည္ပဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ် သူမ်ားအတြက္လုပ္ငန္းသုံးေခ်းေငြ၈ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္သူလယ္သမားအစုအဖြဲ႔မ်ားအက်ိဳးတူပူးေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးမည့္ဇုန္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ၈ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္စက္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးအတြက္ေခ်းေငြ ၁၇ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ စပါးခြံလ်ွပ္စစ္ထုတ္စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္၁၈ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ခြဲေဝသုံးစြဲထာရန္လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

“ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ၆၀ဘီလီယံကို ရရင္ခြဲေဝအသုံးခ်မယ္။အစီအစဥ္က ၂၀၁၈-၂၀၂၀ထိလက္ရွိသက္တမ္း ကာလကိုရည္ရြယ္ပါတယ္။က႑၁၀ခုေလာက္ မွာခြဲေဝအသုံးခ် မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ မွာSMEက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတစ္ခုကို သီးျခားဖြဲ႔ထားပါတယ္။အဲ့ဒီေကာ္မတီ ကေနSME က႑အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၂၀အတြင္းမွာဒီဘီလီယံ၆၀ကို ရရွိၿပီးေတာ့အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္လို႕ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွအတြင္းေရးမွဴ ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

ဆန္စပါးအသင္းအေနျဖင့္ေခ်းေငြကိစၥမ်ားတြင္သာမက ျပည္တြင္းမွဆန္အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ဆန္တန္ခ်ိန္ျမင့္မား လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္ေကာင္းရရွိႏိုင္မည့္ ဆန္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္သုေတသနျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ရည္ရြယ္ ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ Foreign Loan ေခ်းေငြ (၆၀)ဘီလီယံကို ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္း မ်ားပါဝင္ေသာက႑၁၀ခု၌ ခြဲေဝအသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္မွ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိ၃ႏွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း SMEေခ်းေငြကို ဆန္စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္စပါးသိုေလွာင္ရုံႏွင့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ားတည္ေဆာက္ ျခင္းတြင္ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း 
အေသးစားျပည္ပဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ် သူမ်ားအတြက္လုပ္ငန္းသုံးေခ်းေငြ၈ရာခိုင္ႏႈန္း ေတာင္သူလယ္သမားအစုအဖြဲ႔မ်ားအက်ိဳးတူပူးေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးမည့္ဇုန္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ၈ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္စက္လုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးအတြက္ေခ်းေငြ ၁၇ရာခိုင္ႏႈန္း ဆန္ထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ စပါးခြံလ်ွပ္စစ္ထုတ္စက္ရုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္၁၈ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ခြဲေဝသုံးစြဲထာရန္လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

“ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ၆၀ဘီလီယံကို ရရင္ခြဲေဝအသုံးခ်မယ္။အစီအစဥ္က ၂၀၁၈-၂၀၂၀ထိလက္ရွိသက္တမ္း ကာလကိုရည္ရြယ္ပါတယ္။က႑၁၀ခုေလာက္ မွာခြဲေဝအသုံးခ် မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ မွာSMEက႑ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီတစ္ခုကို သီးျခားဖြဲ႔ထားပါတယ္။အဲ့ဒီေကာ္မတီ ကေနSME က႑အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၂၀အတြင္းမွာဒီဘီလီယံ၆၀ကို ရရွိၿပီးေတာ့အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္လို႕ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွအတြင္းေရးမွဴ ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

ဆန္စပါးအသင္းအေနျဖင့္ေခ်းေငြကိစၥမ်ားတြင္သာမက ျပည္တြင္းမွဆန္အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ဆန္တန္ခ်ိန္ျမင့္မား လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္ေကာင္းရရွိႏိုင္မည့္ ဆန္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္သုေတသနျပဳလုပ္လ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply