စင္ကာပူအေျခစိုက္ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ေျမာက္ကုိရီးယားသို႔ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ဟု ကုလအစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ

0
174

စင္ကာပူ မတ္ ၁၃

စင္ကာပူအေျခစိုက္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ကုလသမဂၢမွပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက မတ္ ၁၃ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းအရ သိရသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရသည့္ OCN ႏွင့္ T Specialist တို႔သည္ ပိုင္ရွင္ တစ္ခုတည္းက ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ ဝိုင္မ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားအပါအဝင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကုိ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း မီီဒီယာသို႔ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားဘဏ္တစ္ဘဏ္ျဖစ္သည့္ ေဒဒြန္ေခ်းေငြဘဏ္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္ အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ေငြစာရင္းမွ T Specialist ၏ စင္ကာပူရွိ ဘဏ္ေငြစာရင္းသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေငြေၾကးစီးဆင္းမႈသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈမွရရွိေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာကို ယခုအပတ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးဖြယ္ရွိေနသည္။ ကုလသမဂၢ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအရ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို တရားမဝင္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

စင္ကာပူအေျခစိုက္ OCN ကုမၸဏီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ေနေၾကာင္း အင္န္ေကသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ OCN သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္အေနျဖင့္ ၿပံဳယမ္းတြင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ႀကီးႏွစ္ဆုိင္ကို ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိုကုိးကားၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းစတိုးဆိုင္မ်ား၌ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္ကိုင္အိတ္မ်ား၊ နာရီမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးအေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသည္။

OCN ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း စင္ကာပူရွိ OCN ကုမၸဏီဒါ႐ို္ကတာ ခန္းဝါကCNA သတင္းဌာန သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကို ရီးယားမွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေနသည္ဆုိသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ သတင္းတုမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:CNA

႐ုိးေျမ

စင္ကာပူ မတ္ ၁၃

စင္ကာပူအေျခစိုက္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ကုလသမဂၢမွပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက မတ္ ၁၃ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းအရ သိရသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရသည့္ OCN ႏွင့္ T Specialist တို႔သည္ ပိုင္ရွင္ တစ္ခုတည္းက ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ဦးတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ ဝိုင္မ်ား၊ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားအပါအဝင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကုိ တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း မီီဒီယာသို႔ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားဘဏ္တစ္ဘဏ္ျဖစ္သည့္ ေဒဒြန္ေခ်းေငြဘဏ္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္ အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ေငြစာရင္းမွ T Specialist ၏ စင္ကာပူရွိ ဘဏ္ေငြစာရင္းသို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေငြေၾကးစီးဆင္းမႈသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈမွရရွိေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာကို ယခုအပတ္အကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးဖြယ္ရွိေနသည္။ ကုလသမဂၢ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအရ ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို တရားမဝင္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

စင္ကာပူအေျခစိုက္ OCN ကုမၸဏီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို႔ေနေၾကာင္း အင္န္ေကသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ OCN သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္အေနျဖင့္ ၿပံဳယမ္းတြင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ႀကီးႏွစ္ဆုိင္ကို ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိုကုိးကားၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းစတိုးဆိုင္မ်ား၌ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္ကိုင္အိတ္မ်ား၊ နာရီမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးအေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသည္။

OCN ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း စင္ကာပူရွိ OCN ကုမၸဏီဒါ႐ို္ကတာ ခန္းဝါကCNA သတင္းဌာန သို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကို ရီးယားမွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေနသည္ဆုိသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ သတင္းတုမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:CNA

႐ုိးေျမ

Leave a Reply