၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ကရင္ပါတီသစ္ ေအာင္ျမင္္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ေျပာဆို

0
204

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ပါတီ ၄ပါတီပူးေပါင္းခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KNDPပါတီသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသည့္ ဦးမန္းေအာင္ ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

KNDPကို ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP) ၊ ၊ ကရင္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (KSDDP)၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာကရင္အ မ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔ ပူးေပါင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕က ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပဲြကို က်င္းပခဲ့သည္။

“NLDက ၂၀၁၅မွာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ သူ႕ကတိက၀တ္ေတြကိုလုပ္ေပးႏိုင္ တာမ်ိဳးမေတြ႕ရဘူး ။ အဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၂၀မွာ သူတို႕လံုးလံုးလ်ားလ်ားမ႐ံႈးႏိုင္ဘူးဆိုတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္း ပါတီသစ္အေနနဲ႕ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ လို႕ယံုၾကည္ တယ္”ဟု ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုးကေျပာသည္။

KNDPပါတီအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္ေန႕တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၃လ အတြင္း ပါတီ၀င္အင္အား ၁၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံသို႕ဆက္လက္တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕ကဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ ပါတီတစ္ခုစီမွ ေကာ္မတီ၀င္ ၈ဦးစီပါ၀င္၍ အဆုိပါ ၃၂ဦးမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ဦး ကိုျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ ဥကၠ႒ ၊ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို မဲစနစ္ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဖလံု-စေ၀ၚပါတီက မူ၀ါဒပိုင္းကိုလက္ခံတယ္။ သူတို႕ကပါတီကိုမဖ်က္သိမ္းေသးပဲ ဆက္ ထားေနေသးတယ္ ဒါေပမယ့္ ပါတီ၀င္ေတြႏႈတ္ထြက္ၿပီးလာေရာက္ပူးေပါင္းတာကိုေတာ့လက္ခံတယ္” ဟု ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုးကေျပာသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ရာတြင္ ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီမွ (၆) ဦး၊ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ မွ (၅) ဦး၊ ၊ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ (၄) ဦးျဖင့္ဖဲြ႕စည္းခဲျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၂ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ပါတီ ၄ပါတီပူးေပါင္းခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KNDPပါတီသည္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရသည့္ ဦးမန္းေအာင္ ျပည္စိုးက ေျပာသည္။

KNDPကို ကရင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(PSDP) ၊ ၊ ကရင္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (KDP)၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (KSDDP)၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာကရင္အ မ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီတို႔ ပူးေပါင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕က ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပဲြကို က်င္းပခဲ့သည္။

“NLDက ၂၀၁၅မွာ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ သူ႕ကတိက၀တ္ေတြကိုလုပ္ေပးႏိုင္ တာမ်ိဳးမေတြ႕ရဘူး ။ အဲ့တာေၾကာင့္ ၂၀၂၀မွာ သူတို႕လံုးလံုးလ်ားလ်ားမ႐ံႈးႏိုင္ဘူးဆိုတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္း ပါတီသစ္အေနနဲ႕ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ လို႕ယံုၾကည္ တယ္”ဟု ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုးကေျပာသည္။

KNDPပါတီအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္ေန႕တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ၃လ အတြင္း ပါတီ၀င္အင္အား ၁၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံသို႕ဆက္လက္တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မတ္လ ၁၂ရက္ေန႕ကဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပဲြတြင္ ပါတီတစ္ခုစီမွ ေကာ္မတီ၀င္ ၈ဦးစီပါ၀င္၍ အဆုိပါ ၃၂ဦးမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ဦး ကိုျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ ဥကၠ႒ ၊ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို မဲစနစ္ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ဖလံု-စေ၀ၚပါတီက မူ၀ါဒပိုင္းကိုလက္ခံတယ္။ သူတို႕ကပါတီကိုမဖ်က္သိမ္းေသးပဲ ဆက္ ထားေနေသးတယ္ ဒါေပမယ့္ ပါတီ၀င္ေတြႏႈတ္ထြက္ၿပီးလာေရာက္ပူးေပါင္းတာကိုေတာ့လက္ခံတယ္” ဟု ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စိုးကေျပာသည္။

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ၁၅ ဦးေရြးခ်ယ္ထားခဲ့ရာတြင္ ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီမွ (၆) ဦး၊ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ မွ (၅) ဦး၊ ၊ ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ (၄) ဦးျဖင့္ဖဲြ႕စည္းခဲျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply