အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆုံးဌာနစာရင္းတြင္ ရဲ၊ လ၀က၊ စည္ပင္ႏွင့္ တရားေရးတုိ႔ပါ၀င္ေန

0
201

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ ရဲ၊ လ၀က၊ စည္ပင္ႏွင္႔ တရားေရးတုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမတ္ ၁၁ မွ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

“စစ္တမ္းေတြအရ အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေလ႔ရွိတဲ႔ ဌာနမ်ားရဲ႕ စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပရရင္ ရဲ၊ လ၀က၊ စည္ပင္၊ တရားေရးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးတုိ႔က ၆ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ၃ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ အနည္းဆုံးျဖစ္လုိ႔ လူထုနဲ႔ ေတြ႔ထိဆက္ဆံရေလေလ အဂတိလုိက္စားမႈအမ်ား ဆုံး ျဖစ္ေပၚေလလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းသည္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္အေ၀းတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ စတုတၱအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ အနည္းအမ်ား ညႊန္းကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (TI – Transparency International ) သတ္မွတ္ခ်က္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင္႔ ၁၃၆ ရွိခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆင္႔ ၁၃၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဂတိလုိက္စားမႈ လုံး၀ပေပ်ာက္သြားဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားမ်ားကေန တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ်ာ႔ပါးသြားေအာင္ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိတာမုိ႔ အသိေပးလက္ဆင္႔ကမ္းၿပီး အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈကေန အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည္အထိ ဥပေဒသစ္ကုိျပဌာန္းၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရားခံေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေက္ာမရွင္အေနျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈကုိဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ မိတၱဴေပးပုိ႔ရာတြင္ ဌာနအတြင္း အစီအမံမ်ားႏွင္႔ တုိင္ၾကားခံရသူကုိ ႀကဳိတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကဳိတင္အေရးယူျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္႔ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေလ်ာ႔ေပါ႔သက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးမ်ားလဲ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ထည္႔သြင္းေႏြးေဆြးခဲ႔သည္။

ထုိအျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအား ၀ုိင္း၀န္းဖုံးဖိလုိက္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားမႈမခုိင္မာသလုိလုိျဖင္႔ တုိင္ၾကားသူမ်ားအား ျပန္လည္စြပ္စြဲ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ထပ္မံတုိင္ၾကားမည့္သူမ်ားအား မတင္ျပဝံ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ ရဲ၊ လ၀က၊ စည္ပင္ႏွင္႔ တရားေရးတုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမတ္ ၁၁ မွ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

“စစ္တမ္းေတြအရ အဂတိလုိက္စားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေလ႔ရွိတဲ႔ ဌာနမ်ားရဲ႕ စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပရရင္ ရဲ၊ လ၀က၊ စည္ပင္၊ တရားေရးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးတုိ႔က ၆ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ၃ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ အနည္းဆုံးျဖစ္လုိ႔ လူထုနဲ႔ ေတြ႔ထိဆက္ဆံရေလေလ အဂတိလုိက္စားမႈအမ်ား ဆုံး ျဖစ္ေပၚေလလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းသည္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္အေ၀းတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ စတုတၱအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အထက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ အနည္းအမ်ား ညႊန္းကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (TI – Transparency International ) သတ္မွတ္ခ်က္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆင္႔ ၁၃၆ ရွိခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆင္႔ ၁၃၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဂတိလုိက္စားမႈ လုံး၀ပေပ်ာက္သြားဖုိ႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေပမယ့္ လက္ရွိအေနအထားမ်ားကေန တတ္ႏုိင္သမွ် ေလ်ာ႔ပါးသြားေအာင္ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိတာမုိ႔ အသိေပးလက္ဆင္႔ကမ္းၿပီး အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈကေန အကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည္အထိ ဥပေဒသစ္ကုိျပဌာန္းၿပီး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရားခံေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေက္ာမရွင္အေနျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈကုိဆုိင္ရာဌာနသုိ႔ မိတၱဴေပးပုိ႔ရာတြင္ ဌာနအတြင္း အစီအမံမ်ားႏွင္႔ တုိင္ၾကားခံရသူကုိ ႀကဳိတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ ႀကဳိတင္အေရးယူျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင္႔ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေလ်ာ႔ေပါ႔သက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးမ်ားလဲ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ထည္႔သြင္းေႏြးေဆြးခဲ႔သည္။

ထုိအျပင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအား ၀ုိင္း၀န္းဖုံးဖိလုိက္ျခင္း၊ တုိင္ၾကားမႈမခုိင္မာသလုိလုိျဖင္႔ တုိင္ၾကားသူမ်ားအား ျပန္လည္စြပ္စြဲ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား၊ ထပ္မံတုိင္ၾကားမည့္သူမ်ားအား မတင္ျပဝံ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply