လစ္လပ္ ရခိုင္စည္ပင္ဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔ အဆိုျပဳသူကို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

0
189

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာ အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဆိုျပဳ ထားသူကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ယမန္ေန႔က အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ အဆိုျပဳၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ေနရာအတြက္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္လိုက္သူသည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိထားသူ လည္း ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာအား အစိုးရအဖြဲ႔က ဦးဝင္းျမင့္အား လႊတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ ဒုတိယေန႔တြင္ အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔႕ကြက္သူ မရွိဘဲ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းအား ၄င္း၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္မေက်ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး တာဝန္မွရပ္စဲသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္းအား သမၼတ က တာဝန္မွ ရပ္စဲခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP ) က အမ်ားဆံုး အနိုင္ရရွိထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ တြင္ NLD ပါတီက အမ်ားဆံုး ပါဝင္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာ အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဆိုျပဳ ထားသူကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ယမန္ေန႔က အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ အဆိုျပဳၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ေနရာအတြက္ အတည္ျပဳခန္႔အပ္လိုက္သူသည္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ NLD ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိထားသူ လည္း ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးေနရာအား အစိုးရအဖြဲ႔က ဦးဝင္းျမင့္အား လႊတ္ေတာ္က်င္းပသည့္ ဒုတိယေန႔တြင္ အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔႕ကြက္သူ မရွိဘဲ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းအား ၄င္း၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္မေက်ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး တာဝန္မွရပ္စဲသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္းအား သမၼတ က တာဝန္မွ ရပ္စဲခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP ) က အမ်ားဆံုး အနိုင္ရရွိထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ တြင္ NLD ပါတီက အမ်ားဆံုး ပါဝင္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply