ေႏြရာသီတြင္ ေရျပတ္လပ္ႏုိင္သည့္ေက်းရြာမ်ားကို ေရေထာက္ပံ့ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္

0
141

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေႏြရာသီတြင္ ေရျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ေသာက္သံုးေရ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရျပတ္လပ္နိုင္သည့္ ေက်းရြာစာရင္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူရာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၃ ခုမွ ေက်းရြာေပါင္း ၇၂ ရြာမွ ေႏြရာသီေရျပတ္ လပ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုထိေတာ့ မႏၲလးတိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ေသာက္သံုးေရ ေရျပတ္ လပ္တဲ့ရြာေတြ မရွိေသးဘူး ။ ၾကားလည္းမၾကားေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဘက္က ေရေတြကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ေရျပတ္လပ္နိုင္သည့္ ေက်းရြာ (၇၂) ရြာတြင္ အိမ္ေျခ (၁၁၂၀၀) ေက်ာ္ မွ လူဦးေရ ၅၇၈၇၈ ဦးကို ေရမ်ားေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ႏိုင္ ရန္အတြက္ ၃၅ ဒသမ ၅၈၆၈ သန္းက်ပ္ ခန္႔ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ နွစ္စဥ္ ေရရွားပါးမႈ
ခံစားေနရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလအတြင္းက ေက်းလက္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္ စာရင္းမ်ားကို ေကာက္ခံရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ခုမွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄၃ ရြာကို ေထာက္ပံ့ရန္လိုအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ထားခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ေရျပတ္လပ္၍ ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ေက်းရြာ ၉၈ ရြာကိုသာေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ယူနီဆက္ျမန္မာ

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေႏြရာသီတြင္ ေရျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္ ေက်းရြာမ်ားကို ေသာက္သံုးေရ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ထိုသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရျပတ္လပ္နိုင္သည့္ ေက်းရြာစာရင္းမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူရာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၃ ခုမွ ေက်းရြာေပါင္း ၇၂ ရြာမွ ေႏြရာသီေရျပတ္ လပ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုထိေတာ့ မႏၲလးတိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ေသာက္သံုးေရ ေရျပတ္ လပ္တဲ့ရြာေတြ မရွိေသးဘူး ။ ၾကားလည္းမၾကားေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဘက္က ေရေတြကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ေရျပတ္လပ္နိုင္သည့္ ေက်းရြာ (၇၂) ရြာတြင္ အိမ္ေျခ (၁၁၂၀၀) ေက်ာ္ မွ လူဦးေရ ၅၇၈၇၈ ဦးကို ေရမ်ားေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ႏိုင္ ရန္အတြက္ ၃၅ ဒသမ ၅၈၆၈ သန္းက်ပ္ ခန္႔ကုန္က်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္နွင့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ နွစ္စဥ္ ေရရွားပါးမႈ 
ခံစားေနရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီကာလအတြင္းက ေက်းလက္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္ စာရင္းမ်ားကို ေကာက္ခံရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ခုမွ ေက်းရြာေပါင္း ၁၄၃ ရြာကို ေထာက္ပံ့ရန္လိုအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ထားခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ေရျပတ္လပ္၍ ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ေက်းရြာ ၉၈ ရြာကိုသာေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – ယူနီဆက္ျမန္မာ

Leave a Reply