လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေရာက္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ၃ ႏွစ္အတြင္းလွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္

0
148

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၄ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေရာက္ရွိသည့္ေနရာတိုင္းအား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တု႔ိအခု အခက္အခဲက ေနရာတိုင္းကုိ ဓာတ္အားလိုင္းေတြမဆြဲေပး ႏိုင္တဲ့အခက္အခဲေပါ့။ ဘ႑ာေငြလုပ္တဲ့အခါမွ မလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနဲ႔ကူလုပ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဓာတ္အားမဟာလိုင္းေတြျဖန္႔က်က္ထားတဲ့အတြက္ မပို႔ ႏိုင္တဲ့ ဒုကၡမရွိေတာ့ဘူး။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ဓာတ္ႀကိဳးသာေရာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုပိုလွ်ံလွ်ံလိုသေလာက္ လိုတဲ့အခ်ိန္ လိုတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပး ႏိုင္တယ္။ ေနာက္သံုး ႏွစ္အတြင္းေပါ့ “ ဟု ဦး၀င္းခိုင္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၃ ႏွစ္အတြင္း ေရအား ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လည္းမရရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ရရိွႏိုင္ရန္ သဘာ၀ဓာတ္ေင႔ြ(Liquied Natural Gas ) နည္းအားရြးခ်ယ္ထားၿပီး လတ္တေလာေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း လည္း ဦး၀င္္းခိုင္ကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုႀကီးမ်ားအား ကံေပါက္၊ မီးေလာက္က်ိဳင္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စက္ရံုႀကီးမ်ားမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား၀ယ္ယူ ႏိုင္ရန္ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၄ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးေရာက္ရွိသည့္ေနရာတိုင္းအား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလွ်ပ္စစ္ ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တု႔ိအခု အခက္အခဲက ေနရာတိုင္းကုိ ဓာတ္အားလိုင္းေတြမဆြဲေပး ႏိုင္တဲ့အခက္အခဲေပါ့။ ဘ႑ာေငြလုပ္တဲ့အခါမွ မလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈနဲ႔ကူလုပ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဓာတ္အားမဟာလိုင္းေတြျဖန္႔က်က္ထားတဲ့အတြက္ မပို႔ ႏိုင္တဲ့ ဒုကၡမရွိေတာ့ဘူး။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ဓာတ္ႀကိဳးသာေရာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုပိုလွ်ံလွ်ံလိုသေလာက္ လိုတဲ့အခ်ိန္ လိုတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပး ႏိုင္တယ္။ ေနာက္သံုး ႏွစ္အတြင္းေပါ့ “ ဟု ဦး၀င္းခိုင္ ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၃ ႏွစ္အတြင္း ေရအား ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လည္းမရရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ရရိွႏိုင္ရန္ သဘာ၀ဓာတ္ေင႔ြ(Liquied Natural Gas ) နည္းအားရြးခ်ယ္ထားၿပီး လတ္တေလာေျဖရွင္း ႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း လည္း ဦး၀င္္းခိုင္ကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုႀကီးမ်ားအား ကံေပါက္၊ မီးေလာက္က်ိဳင္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စက္ရံုႀကီးမ်ားမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား၀ယ္ယူ ႏိုင္ရန္ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply