အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ SME ေကာ္မတီႏွင့္ Mouေရးထိုးေဆာင္ရြက္မည္

0
143

ရန္ကုန္၊မတ္၁၅၊၂၀၁၈

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာSMEက႑မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ ေခ်းေငြ မ်ားပံံ့ပိုးေပး ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာအမ်ိဳး သမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ SMEေကာ္မတီတို႔ မတ္လအတြင္း Mouေရးထိုးၾကရန္ အစီအစဥ္ မ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းမွသိရသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသးစား အလတ္စား က႑၌ လုပ္ကိုင္မႈပိုမိုမ်ားျပား ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႕အား လုပ္ငန္းသုံး ေခ်းေငြမ်ား ကူညီမႈျပဳရာတြင္ SME ေကာ္မတီ ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ Mou လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္းအား စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အသင္းအေနနဲ႔ SME နဲ႔Mouထိုးဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြက SMEလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ေတြမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပိုၿပီးေတာ့ဖြံ႔ၿဖိဳး ေအာင္နဲ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ ေတြျဖစ္လာေအာင္ ရည္ရြယ္ပါ တယ္။ Mou အတြက္က အၾကမ္းဖ်င္းစီစဥ္ေနပါၿပီ။ မတ္လထဲမွာ လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ မ်ားပါတယ္”ဟုျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေဒၚလွေ၀ကေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္ လိုသူမ်ား အတြက္အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ျခင္း ၊ အိမ္တြင္းမႈအမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ ေပးျခင္းစသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းအေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းက႑ သည္ မ်ားျပား လ်ွက္ရွိၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ထပ္တူက်ေန သျဖင့္ တိုင္းျပည္၏အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေျဖရွင္းၾကရန္ ႏွင့္ အစိုးရ၏စီးပြားေရးက႑ အေပၚမူ၀ါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ေဒၚလွေ၀ ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၁၅၊၂၀၁၈

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာSMEက႑မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ ေခ်းေငြ မ်ားပံံ့ပိုးေပး ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာအမ်ိဳး သမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ SMEေကာ္မတီတို႔ မတ္လအတြင္း Mouေရးထိုးၾကရန္ အစီအစဥ္ မ်ားရွိေၾကာင္း ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းမွသိရသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသးစား အလတ္စား က႑၌ လုပ္ကိုင္မႈပိုမိုမ်ားျပား ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႕အား လုပ္ငန္းသုံး ေခ်းေငြမ်ား ကူညီမႈျပဳရာတြင္ SME ေကာ္မတီ ႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ Mou လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္းအား စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အသင္းအေနနဲ႔ SME နဲ႔Mouထိုးဖို႔ အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူေတြက SMEလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား ေတြမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပိုၿပီးေတာ့ဖြံ႔ၿဖိဳး ေအာင္နဲ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ ေတြျဖစ္လာေအာင္ ရည္ရြယ္ပါ တယ္။ Mou အတြက္က အၾကမ္းဖ်င္းစီစဥ္ေနပါၿပီ။ မတ္လထဲမွာ လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ မ်ားပါတယ္”ဟုျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေဒၚလွေ၀ကေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္ လိုသူမ်ား အတြက္အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ျခင္း ၊ အိမ္တြင္းမႈအမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ ေပးျခင္းစသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းအေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းက႑ သည္ မ်ားျပား လ်ွက္ရွိၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ထပ္တူက်ေန သျဖင့္ တိုင္းျပည္၏အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ေျဖရွင္းၾကရန္ ႏွင့္ အစိုးရ၏စီးပြားေရးက႑ အေပၚမူ၀ါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ေဒၚလွေ၀ ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေမစု

Leave a Reply