တပ္မေတာ္မွစစ္ေရးလွဳပ္ရွားမႈမ်ားကိုရပ္ဆိုင္ေပးရန္ KNUေတာင္းဆို

0
202

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၆ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU တပ္မဟာ(၅)ေဒသ ၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွလမ္းေဖာက္လုပ္ လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ကိုလက္ေတြ႕ျပသည့္အေန ျဖင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ေစလႊတ္ထားသည့္ စစ္မဟာ ဗ်ဴဟာ ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ KNUက ယေန႕ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

တပ္မေတာ္မွ မတ္လ(၄)ရက္ေန႔မွ စတင္၍စစ္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ကားလမ္းကို ေခးပူေက်းရြာႏွင့္ လယ္မူပေလာ ေက်းရြာအၾကားတြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး KNUဘက္မွခြင့္မျပဳႏိုင္ သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္လႈပ္ရွား မႈႏွင့္ဒြန္တဲြသည့္ လမ္းအူေၾကာင္းရွာသည့္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ျပဳ လုပ္လာေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒသခံ (၁၄)ရြာမွ လူေပါင္း(၂၀၀၀)နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း KNU ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

NCAတြင္အသိသက္ေသအျဖစ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ
၀င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား မွ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ သူမ်ားထံသို႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ ရန္ KNUကေတာင္းဆိုထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ NCAလက္မွတ္ ေရးထိုး ထားသည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားအၾကား ကဲြလဲြေန ေသးသည့္ NCAဆုိင္ရာအေျခခံယူဆခ်က္မ်ား ၊ အနာဂတ္ဒီမိုကရက္ တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ဘံုရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ဘံုတန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရထံသို႕ KNUကေတာင္းဆိုသည္။

တပ္မေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕မႈမ်ားသည္ NCAခ်ဳပ္ ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကႏွစ္ဖက္ လက္ခံထားခဲ့သည့္ အေျခခံ စဥ္းစားမႈမ်ားႏွင့္ NCA၏တန္ဖိုးမ်ားေသြဖီေနၿပီး NCAသေဘာ တူညီခ်က္ မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၆ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး KNU တပ္မဟာ(၅)ေဒသ ၊ လူေသာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွလမ္းေဖာက္လုပ္ လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ကိုလက္ေတြ႕ျပသည့္အေန ျဖင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ေစလႊတ္ထားသည့္ စစ္မဟာ ဗ်ဴဟာ ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ KNUက ယေန႕ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

တပ္မေတာ္မွ မတ္လ(၄)ရက္ေန႔မွ စတင္၍စစ္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကိုအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ကားလမ္းကို ေခးပူေက်းရြာႏွင့္ လယ္မူပေလာ ေက်းရြာအၾကားတြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး KNUဘက္မွခြင့္မျပဳႏိုင္ သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္လႈပ္ရွား မႈႏွင့္ဒြန္တဲြသည့္ လမ္းအူေၾကာင္းရွာသည့္လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ျပဳ လုပ္လာေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေဒသခံ (၁၄)ရြာမွ လူေပါင္း(၂၀၀၀)နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း KNU ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

NCAတြင္အသိသက္ေသအျဖစ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ
၀င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား မွ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ သူမ်ားထံသို႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ ရန္ KNUကေတာင္းဆိုထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ NCAလက္မွတ္ ေရးထိုး ထားသည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားအၾကား ကဲြလဲြေန ေသးသည့္ NCAဆုိင္ရာအေျခခံယူဆခ်က္မ်ား ၊ အနာဂတ္ဒီမိုကရက္ တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ ဘံုရည္မွန္း ခ်က္ႏွင့္ဘံုတန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရထံသို႕ KNUကေတာင္းဆိုသည္။

တပ္မေတာ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕မႈမ်ားသည္ NCAခ်ဳပ္ ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကႏွစ္ဖက္ လက္ခံထားခဲ့သည့္ အေျခခံ စဥ္းစားမႈမ်ားႏွင့္ NCA၏တန္ဖိုးမ်ားေသြဖီေနၿပီး NCAသေဘာ တူညီခ်က္ မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply