ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္းကို ျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ႀကီးရွင္းလင္း

0
132

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈။

ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္းသည္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ ရျခင္းျဖစ္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းကေျပာသည္။

“ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံလႊင့္ေကာင္စိဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ အစိုးရေျပာင္းသြားသျဖင့္ အစိုးရအဖြံဲ႔၀န္ႀကီးဌာနအမည္မ်ားေျပာင္းသြားရာမွ အမ်ိဳူးသားရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနအမည္ မွန္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရန္လိုအပ္ျခင္း ဥပေဒကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ လက္ိရွိအေျခအေနမ်ားျဖင့္ က်ိုက္ညိရန္ျပင္ဆင္ျခင္းလိုအပ္ ေၾကာင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လွထြန္း ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အား တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၃ ျဖင့္ၾကားနာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးအဖြဲ႔အား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၆ ျဖင့္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၃ တြင္ ျပဌာန္းသည့္ေန႔ရက္မွ ၆ လအတြင္းေကာင္စီကို ဖြဲ႔စစ္ရမည္ဟု ျဖည့္ သြင္းျပဌာန္းထားေသာ္လည္းယေန႔ထိေကာင္စီအား အေျခ အေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းေၾကာင္း ၊ရုပ္ျမင္ သံၾကား နွင့္အသံဖြဲ႔စည္းၿပီးမွသာလွ်င္ ရုပ္သံတြင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လွထြန္း ကေျပာသည္္။

“ရုပ္သံတြင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ မူ၀ါဒနွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊က်င့္၀တ္မ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည့္ ရုပ္သံလႊင့္၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳး အစား နွင့္ေနရာဌာနမ်ား ၊လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည့္ ပမာဏကို ခြင့္ျပဳ သတ္ မွတ္ျခင္း၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးနွင့္ ရံုသြင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံလႊင့္ေကာင္စီသည္ အနာဂတ္ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက ကြပ္ကဲထိန္းညွိသူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လွထြန္း ကေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒအားျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေသာ ရုပ္ျမင္ သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အရင္း အျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်နိုင္ေရးအတြက္ ရုပ္ျမင္သ့ၾကားနွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားခြဲေ၀ေပးရန္နွင့္ ရုပ္ျမင္ သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း အရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူက ပိိုမိုအသံုးျပဳနိုင္ေစရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းျပင္ ဆင္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၏အရည္အေသြးျပည့္မီေစရန္နွင့္ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပန္ၾကားေရး၊ ပညာေပးေရးနွင့္္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ စံခ်ိန္မီ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္ လႊင့္မႈျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခု ပံ့ပိုးေပးရန္ စသည္အခ်က္မ်ားလည္း ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ပါရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ထို႔အတူ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ “ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန” ဆိုသည့္ စကားရပ္အား “ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန “ ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းသည့္ “ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း”အား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ မွဖတ္ၾကား ရွင္းလင္း ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈။

ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအားျပင္ဆင္ျခင္းသည္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ ရျခင္းျဖစ္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းကေျပာသည္။

“ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံလႊင့္ေကာင္စိဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ အစိုးရေျပာင္းသြားသျဖင့္ အစိုးရအဖြံဲ႔၀န္ႀကီးဌာနအမည္မ်ားေျပာင္းသြားရာမွ အမ်ိဳူးသားရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ၀န္ႀကီးဌာနအမည္ မွန္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရန္လိုအပ္ျခင္း ဥပေဒကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ လက္ိရွိအေျခအေနမ်ားျဖင့္ က်ိုက္ညိရန္ျပင္ဆင္ျခင္းလိုအပ္ ေၾကာင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လွထြန္း ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အား တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၅၃ ျဖင့္ၾကားနာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးအဖြဲ႔အား ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၆ ျဖင့္ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၃ တြင္ ျပဌာန္းသည့္ေန႔ရက္မွ ၆ လအတြင္းေကာင္စီကို ဖြဲ႔စစ္ရမည္ဟု ျဖည့္ သြင္းျပဌာန္းထားေသာ္လည္းယေန႔ထိေကာင္စီအား အေျခ အေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းေၾကာင္း ၊ရုပ္ျမင္ သံၾကား နွင့္အသံဖြဲ႔စည္းၿပီးမွသာလွ်င္ ရုပ္သံတြင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လွထြန္း ကေျပာသည္္။

“ရုပ္သံတြင္း၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ မူ၀ါဒနွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊က်င့္၀တ္မ်ားေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမည့္ ရုပ္သံလႊင့္၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳး အစား နွင့္ေနရာဌာနမ်ား ၊လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည့္ ပမာဏကို ခြင့္ျပဳ သတ္ မွတ္ျခင္း၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ သက္တမ္းတိုးနွင့္ ရံုသြင္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံလႊင့္ေကာင္စီသည္ အနာဂတ္ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံလႊင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက ကြပ္ကဲထိန္းညွိသူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လွထြန္း ကေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒအားျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေသာ ရုပ္ျမင္ သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အရင္း အျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်နိုင္ေရးအတြက္ ရုပ္ျမင္သ့ၾကားနွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားခြဲေ၀ေပးရန္နွင့္ ရုပ္ျမင္ သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း အရာမ်ားကို အမ်ားျပည္သူက ပိိုမိုအသံုးျပဳနိုင္ေစရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းျပင္ ဆင္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္အသံထုတ္လႊင့္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၏အရည္အေသြးျပည့္မီေစရန္နွင့္ ျပည္သူမ်ားနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပန္ၾကားေရး၊ ပညာေပးေရးနွင့္္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ စံခ်ိန္မီ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံထုတ္ လႊင့္မႈျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္ စနစ္တစ္ခု ပံ့ပိုးေပးရန္ စသည္အခ်က္မ်ားလည္း ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ပါရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ထို႔အတူ ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ “ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန” ဆိုသည့္ စကားရပ္အား “ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန “ ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အသီးသီး အစားထိုးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းသည့္ “ရုပ္ျမင္သံၾကားနွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း”အား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ မွဖတ္ၾကား ရွင္းလင္း ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply