ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံက်ပ္ အသံုးျပဳ၍ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ားခင္းသြားမည္

0
147

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကို ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္ကာလအတြင္း ၃ဒသမ ၃ ဘီလီယံက်ပ္ အသံုးျပဳ၍ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ားခင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လမ္းတံတားဌာန က သိရသည္။

ထိုသို႔ လမ္းခင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္လြန္လမ္း ၁၆ ခု၊ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၂ ခု၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၃ ခု၊ ကတၱရာလမ္း ၃၀ ခုတို႔ကို ခင္းေပး မည္ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးရွိ လမ္းမ်ားအားလံုးကို ႏုိင္လြန္ ကတၱရာ လမ္းမ်ား ခင္းေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“နွစ္စဥ္ရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး အဓိကလမ္းေတြသာမက ၾကားလမ္းေတြမွာပါ နိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းနိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းရာမွာလည္း ဂ်ာမနီနည္းပညာနဲ႔ အရင္နွစ္က စခင္းေန တာျဖစ္ တယ္ ။ ဟိုးတုန္းက စက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီးသားေတြကို ဝယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကရတယ္။ သံုးတဲ့ နည္းပညာေတြကလည္း ထံုးတုိ႔၊ သဲတုိ႔ကို အသံုးျပဳ ရတဲ့ နည္းေတြျဖစ္ေနတယ္။”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏုိင္လြန္ ကတၱရာ လမ္းမ်ားခင္းရန္ နည္းပညာျမင့္သည့္ စက္ယႏၱရားမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ ႏုိင္လြန္ကတၱရာလမ္းမ်ားခင္းလာခဲ့ျခင္း၊ တစ္ႏွစ္တာဝင္ေငြမ်ားအေပၚမူတည္၍ လမ္းခင္းျခင္း၊ ေရေျမာင္း၊ ပလပ္ေဖာင္းႏွင့္ ယာဥ္လမ္းကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မီးပိြဳင့္တပ္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းပိုင္း ၂၃ လမ္းကို ကို ၁၁ ဘီလီယံက်ပ္ ခင္းထားကာ၊ ရိုးရိုုးကတၱရာလမ္း ၄၀ ခု၊ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၄ ခုႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၁၇ ခုတုိ႔ကို ေဖာက္လုပ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း လမ္းတံတားဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကို ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္ကာလအတြင္း ၃ဒသမ ၃ ဘီလီယံက်ပ္ အသံုးျပဳ၍ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ားခင္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လမ္းတံတားဌာန က သိရသည္။

ထိုသို႔ လမ္းခင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏုိင္လြန္လမ္း ၁၆ ခု၊ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၂ ခု၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၃ ခု၊ ကတၱရာလမ္း ၃၀ ခုတို႔ကို ခင္းေပး မည္ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕တစ္ခုလံုးရွိ လမ္းမ်ားအားလံုးကို ႏုိင္လြန္ ကတၱရာ လမ္းမ်ား ခင္းေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“နွစ္စဥ္ရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး အဓိကလမ္းေတြသာမက ၾကားလမ္းေတြမွာပါ နိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းနိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာခင္းရာမွာလည္း ဂ်ာမနီနည္းပညာနဲ႔ အရင္နွစ္က စခင္းေန တာျဖစ္ တယ္ ။ ဟိုးတုန္းက စက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီးသားေတြကို ဝယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၾကရတယ္။ သံုးတဲ့ နည္းပညာေတြကလည္း ထံုးတုိ႔၊ သဲတုိ႔ကို အသံုးျပဳ ရတဲ့ နည္းေတြျဖစ္ေနတယ္။”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးရဲျမတ္သူ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏုိင္လြန္ ကတၱရာ လမ္းမ်ားခင္းရန္ နည္းပညာျမင့္သည့္ စက္ယႏၱရားမ်ားကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္၍ ႏုိင္လြန္ကတၱရာလမ္းမ်ားခင္းလာခဲ့ျခင္း၊ တစ္ႏွစ္တာဝင္ေငြမ်ားအေပၚမူတည္၍ လမ္းခင္းျခင္း၊ ေရေျမာင္း၊ ပလပ္ေဖာင္းႏွင့္ ယာဥ္လမ္းကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မီးပိြဳင့္တပ္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္းပိုင္း ၂၃ လမ္းကို ကို ၁၁ ဘီလီယံက်ပ္ ခင္းထားကာ၊ ရိုးရိုုးကတၱရာလမ္း ၄၀ ခု၊ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၄ ခုႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၁၇ ခုတုိ႔ကို ေဖာက္လုပ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း လမ္းတံတားဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply