မႏၱေလး တကၠသိုလ္အား ဘက္စံုအဆင့္ျမွင့္တင္မည္

0
121

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၆ ၊၂၀၁၈

မႏၱေလးတကၠသိုလ္အား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာ ၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ရပ္၀န္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ တကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းအား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီိးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကေျပာသည္။

“အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားသင္ယူေရး/သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ပညာသင္ယူမႈရပ္၀န္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ စနစ္တက် အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ဘက္စံုအဆင့္ျမင့္တင္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း တြင္ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ လွမိုးမွ မႏၱေလးတကၠသိုလ္အား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာ ၊သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ ရပ္၀န္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ စနစ္တက် အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစိအစဥ္ရွိ/မရွိအား ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ႀကီး၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အားျပင္ဆင္ေရးဆြဲ တင္ျပ ထားကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္နွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေစမည့္ ဘာသာ ရပ္သင္တန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္း ၊ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔အား ဆက္လက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ အဖြဲ႔အစည္း ၃၃ ခုနွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးကာ သင္ၾကားသင္ယူေရးနွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားသားဆရာ/ဆရာမမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား လာေရာက္ သင္ၾကားျခင္း ၊ သင္ယူျခင္း၊ နိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ၊ကြန္ဖရင့္မ်ားနွင္ အျခားပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္အရွိအဟန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မႏၱလးတကၠသိုလ္အတြင္းရွိအေဆာက္အဦမ်ားသည္ ၁၉၂၄ ခုနွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦးေတြသည္ သက္တမ္းနွစ္ ၁၀၀ နီးပါးရွိၿပီး သစ္သားတိုင္မ်ားပိုးစားျခင္း၊ မ်က္နွာက်က္မ်ားျပဳတ္က် ပ်က္စီးျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားကၽြံက်ျခင္း၊ အုတ္နံရံမ်ား ဆားေပါက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ေပၚ လွ်က္ရွိကာ အေဆာက္အဦးအမ်ားစုသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီး ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါတကၠသိုလ္အား အႀကီးစားျပဳျပင္မြန္းမံျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လ်ာထားၿပီး အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦေနရာ မ်ားအားေခတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ခန္းမ်ား၊ သုေတသနဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ဦးစားေပး အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၆ ၊၂၀၁၈

မႏၱေလးတကၠသိုလ္အား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာ ၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ရပ္၀န္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ တကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းအား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီိးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကေျပာသည္။

“အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားသင္ယူေရး/သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ပညာသင္ယူမႈရပ္၀န္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ စနစ္တက် အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ဘက္စံုအဆင့္ျမင့္တင္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း ကေျပာသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း တြင္ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ လွမိုးမွ မႏၱေလးတကၠသိုလ္အား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာ ၊သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ ရပ္၀န္းေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ စနစ္တက် အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစိအစဥ္ရွိ/မရွိအား ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ႀကီး၏ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံု အားျပင္ဆင္ေရးဆြဲ တင္ျပ ထားကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္နွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိေစမည့္ ဘာသာ ရပ္သင္တန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္း ၊ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔အား ဆက္လက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ အဖြဲ႔အစည္း ၃၃ ခုနွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးကာ သင္ၾကားသင္ယူေရးနွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံျခားသားဆရာ/ဆရာမမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား လာေရာက္ သင္ၾကားျခင္း ၊ သင္ယူျခင္း၊ နိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ၊ကြန္ဖရင့္မ်ားနွင္ အျခားပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္အရွိအဟန္ျမင့္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

မႏၱလးတကၠသိုလ္အတြင္းရွိအေဆာက္အဦမ်ားသည္ ၁၉၂၄ ခုနွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အဦးေတြသည္ သက္တမ္းနွစ္ ၁၀၀ နီးပါးရွိၿပီး သစ္သားတိုင္မ်ားပိုးစားျခင္း၊ မ်က္နွာက်က္မ်ားျပဳတ္က် ပ်က္စီးျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားကၽြံက်ျခင္း၊ အုတ္နံရံမ်ား ဆားေပါက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ေပၚ လွ်က္ရွိကာ အေဆာက္အဦးအမ်ားစုသည္ ယိုယြင္းပ်က္စီး ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါတကၠသိုလ္အား အႀကီးစားျပဳျပင္မြန္းမံျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လ်ာထားၿပီး အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦေနရာ မ်ားအားေခတ္နွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ စာသင္ခန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႔ခန္းမ်ား၊ သုေတသနဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ဦးစားေပး အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply