ျမန္မာမ်ိဳးရင္းလိပ္ မ်ိဳးစိတ္၁၁မ်ိဳးရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာလိပ္ႏွင့္ေရခ်ိဳလိပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ အတည္ျပဳ

0
195

ရန္ကုန္၊မတ္၁၆၊၂၁၀၈

Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group (ႏိုင္ငံတကာ လိပ္ႏွင့္ေရခ်ိဳလိပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔)မွသုုေတသနျပဳခ်က္ မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၌ ျမန္မာမ်ိဳးရင္းလိပ္မ်ိဳးစိတ္၁၁မ်ိဳးရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ သာေနထိုင္က်က္ စားၿပီးႏိုင္ငံ တြင္းမွာပင္ရွိေသာ႒ာေနရင္းဖြား ျမန္မာ့လိပ္မ်ိဳးစိတ္ (၁၁) မ်ိဳးျဖစ္ကာ ၎တို႔ သည္ ျမန္မာအနားေပ်ာ့လိပ္ (Myanmar softshell turtle) ၊ျမန္မာ့ တိုုက္လိပ္ (Myanmar roofed turtle) ၊ရွမ္းႀကီးလက္ေမာင္းလိပ္ (Myanmar narrow headed soft-shell turtles)၊ျမန္မာ့လိပ္ရင္က်ိဳး (Myanmar box turtle)၊ ျမန္မာ့ဖက္လိပ္ (Myanmar leaf turtle)၊ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ (Myanmar star tortoise) ၊ရခိုုင္ေတာင္လိပ္ (Arakan forest turtle)၊ျမန္မာစင္းေလ်ာလိပ္ (Myanmar flapshell turtle) ၊ျမန္မာလိပ္ပုုပ္ႀကီး(Myanmar black turtle)၊ျမန္မာမ်က္လုုံးလိပ္ (Myanmar Eyed turtle)၊ျမန္မာ့ေလးကြက္လိပ္(Myanmar peacock soft-shell turtle) လိပ္မ်ိဳးစိတ္ မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“အာရွမွာ ဌာေနရင္းဖြားလိပ္မ်ိဳးစိတ္ အမ်ားဆုုံးရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံပါ။ဝမ္းနည္း စရာ ေကာင္းတာက မ်ိဳးသုုဥ္းဖိုု႕ အလြန္နီးကပ္ေနၾကတာျမန္မာျပည္ဖြားမွန္ရင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ခ်စ္ရင္ ျမန္မာ့ေတာေတာင္ေတြမွာ သစ္ပင္ေတြစိုုက္ေပး။ ျမန္မာ့ေရျပင္ကိုု သန္႔စင္ေပးနဲ႔ အရမ္းအက်ိဳးျပဳတဲ့ လိပ္ကေလးေတြ သနားစရာ မေျပးႏိုုင္ရွာတဲ႔ လိပ္ကေလးမ်ားအား ဂရုုဏာေရွ ့ထားၿပီး ကယ္တင္ေပးၾကဖိုု႔ ေတာင္းဆုုိပါရေစ။ မိမိတိုု႕ တတ္ႏိုုင္တဲ့ ဖက္က ဝိုုင္းဝန္း ပါဝင္ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါဟု” Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ေသာ ေဒၚကလ်ာကေျပာသည္။

အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအတြင္း မ်ိဳးရင္းလိပ္မ်ားအားထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္၁ေနရာတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လိပ္မ်ိဳး စိတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအား အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာရန္စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group

ရန္ကုန္၊မတ္၁၆၊၂၁၀၈

Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group (ႏိုင္ငံတကာ လိပ္ႏွင့္ေရခ်ိဳလိပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔)မွသုုေတသနျပဳခ်က္ မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၌ ျမန္မာမ်ိဳးရင္းလိပ္မ်ိဳးစိတ္၁၁မ်ိဳးရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ သာေနထိုင္က်က္ စားၿပီးႏိုင္ငံ တြင္းမွာပင္ရွိေသာ႒ာေနရင္းဖြား ျမန္မာ့လိပ္မ်ိဳးစိတ္ (၁၁) မ်ိဳးျဖစ္ကာ ၎တို႔ သည္ ျမန္မာအနားေပ်ာ့လိပ္ (Myanmar softshell turtle) ၊ျမန္မာ့ တိုုက္လိပ္ (Myanmar roofed turtle) ၊ရွမ္းႀကီးလက္ေမာင္းလိပ္ (Myanmar narrow headed soft-shell turtles)၊ျမန္မာ့လိပ္ရင္က်ိဳး (Myanmar box turtle)၊ ျမန္မာ့ဖက္လိပ္ (Myanmar leaf turtle)၊ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ (Myanmar star tortoise) ၊ရခိုုင္ေတာင္လိပ္ (Arakan forest turtle)၊ျမန္မာစင္းေလ်ာလိပ္ (Myanmar flapshell turtle) ၊ျမန္မာလိပ္ပုုပ္ႀကီး(Myanmar black turtle)၊ျမန္မာမ်က္လုုံးလိပ္ (Myanmar Eyed turtle)၊ျမန္မာ့ေလးကြက္လိပ္(Myanmar peacock soft-shell turtle) လိပ္မ်ိဳးစိတ္ မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“အာရွမွာ ဌာေနရင္းဖြားလိပ္မ်ိဳးစိတ္ အမ်ားဆုုံးရွိတဲ့ ႏိုုင္ငံပါ။ဝမ္းနည္း စရာ ေကာင္းတာက မ်ိဳးသုုဥ္းဖိုု႕ အလြန္နီးကပ္ေနၾကတာျမန္မာျပည္ဖြားမွန္ရင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု ခ်စ္ရင္ ျမန္မာ့ေတာေတာင္ေတြမွာ သစ္ပင္ေတြစိုုက္ေပး။ ျမန္မာ့ေရျပင္ကိုု သန္႔စင္ေပးနဲ႔ အရမ္းအက်ိဳးျပဳတဲ့ လိပ္ကေလးေတြ သနားစရာ မေျပးႏိုုင္ရွာတဲ႔ လိပ္ကေလးမ်ားအား ဂရုုဏာေရွ ့ထားၿပီး ကယ္တင္ေပးၾကဖိုု႔ ေတာင္းဆုုိပါရေစ။ မိမိတိုု႕ တတ္ႏိုုင္တဲ့ ဖက္က ဝိုုင္းဝန္း ပါဝင္ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါဟု” Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ေသာ ေဒၚကလ်ာကေျပာသည္။

အာရွႏိုင္ငံ မ်ားအတြင္း မ်ိဳးရင္းလိပ္မ်ားအားထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ မႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နံပါတ္၁ေနရာတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လိပ္မ်ိဳး စိတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအား အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ေလ့လာရန္စိတ္၀င္စားၾကေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group

Leave a Reply