ဆန္မႈန္႔ကိုအေျခခံထုတ္လုပ္ သည့္တန္ဖိုးျမွင့္စားေသာက္ကုန္ ျပဳလုပ္သည့္နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ေ၀မည္

0
195

ရန္ကုန္၊မတ္၁၇၊၂၀၁၈

ဆန္မႈန္႔ကို အေျခခံ၍ တန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သည့္နည္းပညာ မ်ားကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသ အသီးသီး တြင္ျဖန္႔ေ၀ေပး ႏိုင္ရန္စီစဥ္လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္း Komeko Rice Flour Projectကိုစီစဥ္ေနေသာရွမ္းေမာေျမ ကုမၸဏီမွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ားဆုံးရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ ခု ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဆန္ကိုအမႈန္႔ျပဳလုပ္ ၍တန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ ျခင္းသည္ ျပည္ပမွမွာယူတင္သြင္းေနရသည့္ ဂ်ဳံအစားထိုးအျဖစ္ ဆန္မႈန္႔ကိုအသုံးျပဳၿပီးအစားအစာ မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုရင္ေကာ့မွဴးမွာ သူတို႕ေဒသကထြက္တဲ့ ဆန္ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမႈန္႔ႀကိတ္ေပးၿပီး မုန္႔လုပ္တဲ့နည္းပညာေပးတယ္။ သူ႕ေဒသက ကုန္ၾကမ္းကိုသူ႕ေဒသမွာပဲစားေသာက္ကုန္ ကုန္ေခ်ာျပန္လုပ္ ႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးပါ။ ကြတ္ကီး စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာမုန္႔ေတြျပဳလုပ္ ေရာင္းႏိုင္မယ္။ အသစ္အဆန္းစီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုကို နည္းပညာ ျဖန္႔ေ၀ေပးသလိုျဖစ္မွာပါ”ဟုရွမ္းေမာေျမ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာဦးဥာဏ္လင္းကေျပာသည္။

ဆန္အျခခံသည့္တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ဆန္မႈန္႔မွ တစ္ဆင့္ အာဟာရျပည့္၀ ေသာကိတ္မုန္႔၊ ကြတ္ကီး ႏွင့္ရိုးရာမုန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ျပီး ဓါတုအဆိပ္အေတာက္ မ်ား မွကင္းလြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Komeko Rice Flour Projectမ်ားအားေဆာင္ရြက္ၿပီး နည္းပညာ ျဖန္႔ျဖဴးေန သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ အေသးစာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳ လုပ္ကာ ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားရွိေနျပီး လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေသာ ဆန္၊ပဲ ၊ေျပာင္း အစရွိသည့္ အသီးအႏွံမ်ားအားအမႈန္႔ျပဳလုပ္၍ တန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းပညာမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀သင္တန္းေပးျခင္းအား တိုင္ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၁၇၊၂၀၁၈

ဆန္မႈန္႔ကို အေျခခံ၍ တန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သည့္နည္းပညာ မ်ားကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသ အသီးသီး တြင္ျဖန္႔ေ၀ေပး ႏိုင္ရန္စီစဥ္လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္း Komeko Rice Flour Projectကိုစီစဥ္ေနေသာရွမ္းေမာေျမ ကုမၸဏီမွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ားဆုံးရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ ခု ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဆန္ကိုအမႈန္႔ျပဳလုပ္ ၍တန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ ျခင္းသည္ ျပည္ပမွမွာယူတင္သြင္းေနရသည့္ ဂ်ဳံအစားထိုးအျဖစ္ ဆန္မႈန္႔ကိုအသုံးျပဳၿပီးအစားအစာ မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုဆိုရင္ေကာ့မွဴးမွာ သူတို႕ေဒသကထြက္တဲ့ ဆန္ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမႈန္႔ႀကိတ္ေပးၿပီး မုန္႔လုပ္တဲ့နည္းပညာေပးတယ္။ သူ႕ေဒသက ကုန္ၾကမ္းကိုသူ႕ေဒသမွာပဲစားေသာက္ကုန္ ကုန္ေခ်ာျပန္လုပ္ ႏိုင္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးပါ။ ကြတ္ကီး စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာမုန္႔ေတြျပဳလုပ္ ေရာင္းႏိုင္မယ္။ အသစ္အဆန္းစီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုကို နည္းပညာ ျဖန္႔ေ၀ေပးသလိုျဖစ္မွာပါ”ဟုရွမ္းေမာေျမ ကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာဦးဥာဏ္လင္းကေျပာသည္။

ဆန္အျခခံသည့္တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ဆန္မႈန္႔မွ တစ္ဆင့္ အာဟာရျပည့္၀ ေသာကိတ္မုန္႔၊ ကြတ္ကီး ႏွင့္ရိုးရာမုန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ျပီး ဓါတုအဆိပ္အေတာက္ မ်ား မွကင္းလြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Komeko Rice Flour Projectမ်ားအားေဆာင္ရြက္ၿပီး နည္းပညာ ျဖန္႔ျဖဴးေန သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ အေသးစာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳ လုပ္ကာ ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားရွိေနျပီး လယ္ယာထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေသာ ဆန္၊ပဲ ၊ေျပာင္း အစရွိသည့္ အသီးအႏွံမ်ားအားအမႈန္႔ျပဳလုပ္၍ တန္ဖိုးျမွင့္ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းပညာမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀သင္တန္းေပးျခင္းအား တိုင္ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply