အာရွရွိ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ေဟာင္ေကာင္သူေဌးႀကီး လီကာရွင္း အလုပ္မွ အနားယူၿပီ

0
160

ေဟာင္ေကာင္ မတ္ ၁၇

အာရွရွိ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ လီကာရွင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အနားယူၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၈၉ နွစ္အရြယ္ လီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရွိေနေၾကာင္း ေဖာ့ဘ္စီးပြားေရးမဂၢဇင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သားႀကီး ဗစ္တာလီကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။

လီ၏ CK Hutchison Holdings ႏွင့္ CK Asset Holdings လုပ္ငန္း စုမ်ားသည္ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ က႑မ်ားစြာတြင္ပါဝင္ထားသည္။ အာရွ၌ လီထက္ ပိုခ်မ္းသာသူမွာ အိႏိၵယရွိ မူကက္ရွ္အမ္ဘာနီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ့ဘ္စ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ လီ၏ျဖစ္ရပ္သည္ ၿခံဳၾကားမွ ဘံုဖ်ား အထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လီသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ပလတ္စတစ္စက္႐ုံ၌ အလုပ္ၾကမ္းသမားအျဖစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ့ဘ္စ္မဂၢဇင္း၏ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းတြင္ အဆင့္ ၂၃ အထိရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

လီသည္ ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဘီလ်ံနာလီကုိ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ သူေကာင္းဘဲြ႕ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆူပါမန္းအျဖစ္ပင္ နာမည္ေျပာင္ေပးခံခဲ့ရသည္။

လီပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတို႔ရွိ ႏုိင္ငံ ၂၆ ႏို္င္ငံတြင္ ဆိပ္ကမ္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ဥေရာပတြင္ 3 Group ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ Hutchison Telecommunications ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေနသည္။

လီသည္ CK Hutchison Holdings ႏွင့္ CK Asset Holdings တို႔၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာရာထူးမ်ားမွ အနားယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံေပးအျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လီပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ရွိၿပီး ဝန္ထမ္း ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနသည္။

လီသည္ ပရဟိတအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီး ပညာေရးႏွင့္ ေဆးပညာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို လွဴဒါန္းခဲသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ေဟာင္ေကာင္ မတ္ ၁၇

အာရွရွိ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ လီကာရွင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အနားယူၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၈၉ နွစ္အရြယ္ လီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရွိေနေၾကာင္း ေဖာ့ဘ္စီးပြားေရးမဂၢဇင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လီသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သားႀကီး ဗစ္တာလီကုိ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။

လီ၏ CK Hutchison Holdings ႏွင့္ CK Asset Holdings လုပ္ငန္း စုမ်ားသည္ လက္လီေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ က႑မ်ားစြာတြင္ပါဝင္ထားသည္။ အာရွ၌ လီထက္ ပိုခ်မ္းသာသူမွာ အိႏိၵယရွိ မူကက္ရွ္အမ္ဘာနီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ့ဘ္စ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ လီ၏ျဖစ္ရပ္သည္ ၿခံဳၾကားမွ ဘံုဖ်ား အထိေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လီသည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ပလတ္စတစ္စက္႐ုံ၌ အလုပ္ၾကမ္းသမားအျဖစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဖာ့ဘ္စ္မဂၢဇင္း၏ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းတြင္ အဆင့္ ၂၃ အထိရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

လီသည္ ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအနက္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဘီလ်ံနာလီကုိ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးက ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ သူေကာင္းဘဲြ႕ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆူပါမန္းအျဖစ္ပင္ နာမည္ေျပာင္ေပးခံခဲ့ရသည္။

လီပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသတို႔ရွိ ႏုိင္ငံ ၂၆ ႏို္င္ငံတြင္ ဆိပ္ကမ္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။ ဥေရာပတြင္ 3 Group ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ Hutchison Telecommunications ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေနသည္။

လီသည္ CK Hutchison Holdings ႏွင့္ CK Asset Holdings တို႔၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာရာထူးမ်ားမွ အနားယူေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံေပးအျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လီပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ရွိၿပီး ဝန္ထမ္း ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနသည္။

လီသည္ ပရဟိတအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီး ပညာေရးႏွင့္ ေဆးပညာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို လွဴဒါန္းခဲသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply