အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပဲြ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရး အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ၿပီးဆံုး

0
126

ဆစ္ဒနီ မတ္ ၁၉

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖဲြ႕( အာဆီယံ) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဆစ္ဒနီ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္းတန္းဘူးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား အႀကီးအက်ယ္ရွိေနခ်ိန္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရးပါသည့္ ကာလတြင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပဲြကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တန္းဘူးကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မိေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ပူူးတြဲနာယကအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ ဆစ္ဒနီေၾကညာခ်က္ကို ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဆစ္ဒနီေၾကညာခ်က္အရ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားသည္ က႑မ်ားစြာတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးက႑ မ်ားစြာတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္မ်ား ဖလွယ္ ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ႏုိ္င္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

နုိင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈကုိ တစ္ႏုိင္ငံတည္းက ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တစ္ႏုိင္ငံတည္း၏ လံုၿခံဳေရး
ကုိေဆာင္ရြက္လို႔မရႏိုင္ေၾကာင္း တန္းဘူးကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဒီဂ်စ္တယ္ကုန္သြယ္ေရးကုိလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္စံႏႈန္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ စမတ္ၿမိဳ႕ျပမ်ားတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ သန္း) ကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တန္းဘူးက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ( အာရ္စီအီးပီ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ သေဘာ တူညီမႈရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္နွင့္ အျငင္းပြားေနသည္။ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကား ေရပိုင္နက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိပ္တိုက္ဆံုပါက က်င့္ႀကံရမည့္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိေရးဆဲြရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ သီးျခားစီဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ သည္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:CNA

႐ုိးေျမ

ဆစ္ဒနီ မတ္ ၁၉

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖဲြ႕( အာဆီယံ) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဆစ္ဒနီ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ မတ္ ၁၈ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္းတန္းဘူးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ား အႀကီးအက်ယ္ရွိေနခ်ိန္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရးပါသည့္ ကာလတြင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပဲြကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တန္းဘူးကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

ထိပ္သီးအစည္းအေဝးရလဒ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မိေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ပူူးတြဲနာယကအျဖစ္ပါဝင္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ ဆစ္ဒနီေၾကညာခ်က္ကို ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဆစ္ဒနီေၾကညာခ်က္အရ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားသည္ က႑မ်ားစြာတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးအပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးက႑ မ်ားစြာတုိ႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္မ်ား ဖလွယ္ ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ႏုိ္င္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

နုိင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈကုိ တစ္ႏုိင္ငံတည္းက ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး တစ္ႏုိင္ငံတည္း၏ လံုၿခံဳေရး 
ကုိေဆာင္ရြက္လို႔မရႏိုင္ေၾကာင္း တန္းဘူးကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဒီဂ်စ္တယ္ကုန္သြယ္ေရးကုိလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္စံႏႈန္းသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ စမတ္ၿမိဳ႕ျပမ်ားတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄ သန္း) ကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တန္းဘူးက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ပါဝင္သည့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ( အာရ္စီအီးပီ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္ သေဘာ တူညီမႈရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္နွင့္ အျငင္းပြားေနသည္။ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကား ေရပိုင္နက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိပ္တိုက္ဆံုပါက က်င့္ႀကံရမည့္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိေရးဆဲြရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အာဆီယံအဖဲြ႕ဝင္တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ သီးျခားစီဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈ သည္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးတို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:CNA

႐ုိးေျမ

Leave a Reply