ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္နိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ဘတ္ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခ်းယူမည္

0
171

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာေရးႏွင္႔ ကုန္စည္မ်ား လြယ္ကူစြာ စီးဆင္း ႏုိင္ရန္အတြက္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးလမ္းအား ထုိင္းဘတ္ ေငြ ေခ်းယူၿပီး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လမ္းအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ (NEDA)မွ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ ေခ်းယူၿပီး ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္မည့္ ကုန္စည္မ်ား လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ စြာ ပို႔ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိလမ္းအား ၂ လမ္းသြားကားလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီနွင့္ NEDA တို႔အၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး မႈမ်ားအရ NEDA မွ အဆိုပါလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းေငြေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ခံ၍ ကန္ထရုိက္တာအား တင္ဒါေခၚယူၿပီး ေဆာင္ရန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

NEDA သည္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency သည္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလမ္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းျဖစ္နိုင္စြမ္းေလ့လာခ်က္ (F.S) မ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ထိုင္းနိုင္ငံၾကား ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အစိုးရကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါလမ္းအရွည္သည္ (၁၅၆) ကီလိုမီတာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္သြားလမ္းသည္ (၃ ဒသမ ၅) အက်ယ္မီတာ ရွိသည့္ ၂ လမ္းေမာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပန္႔ ေဒသတြင္ လမ္းပုခံုးတစ္ဖက္လွ်င္ (၁ ဒသမ ၅) မီတာစီနွင့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသ တြင္္ ၁ မီတာစီ ပါရွိေၾကာင္း၊ လမ္းမ်က္နွင္ျပင္မ်ားအတြက္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ အမ်ိဳးအစားသံုးစြဲရန္လ်ာထားစီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြနွင့္ ပက္သတ္၍ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းမွ “ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ၅၀ ရာခိူင္ႏႈန္းကို ထိုင္းကုန္စည္နွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း၊ အခြန္အခ၊အေကာက္ခြန္၊ ေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ ေခ်းေငြမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲ၍ မရေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ အျဖစ္ေခ်းေငြ ပမာဏ၏ (၀ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္နႈန္း) ကို တစ္ႀကိမ္တည္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ရာ ယခုေခ်းေငြတြက္ခ်က္ရာတြင္ (၆၁ ဒသမ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိိသည့္အတြက္ သက္သာမႈရွိသည့္ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း” ၎ က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဆိုင္းင့ံကာလ (၁၀)နွစ္ ၊ျပန္ဆပ္ကာလ (၂၀)နွစ္၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြကာလသည္ နွစ္(၃၀) ျဖစ္ရာ အတိုးႏႈန္းသည္ တစ္နွစ္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ (၆၀) ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ နိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီွနွင့္ GDP အခ်ိဳးသည္ ၁၄ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွေပးပို႔သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ NEDA ထံမွ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းယူနိုင္ရန္အတြက္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ ဦးေက်ာ္လင္းမွ နွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာေရးႏွင္႔ ကုန္စည္မ်ား လြယ္ကူစြာ စီးဆင္း ႏုိင္ရန္အတြက္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးလမ္းအား ထုိင္းဘတ္ ေငြ ေခ်းယူၿပီး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ လမ္းအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ (NEDA)မွ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔ ေခ်းယူၿပီး ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္မည့္ ကုန္စည္မ်ား လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ စြာ ပို႔ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိလမ္းအား ၂ လမ္းသြားကားလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီနွင့္ NEDA တို႔အၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး မႈမ်ားအရ NEDA မွ အဆိုပါလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းေငြေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ခံ၍ ကန္ထရုိက္တာအား တင္ဒါေခၚယူၿပီး ေဆာင္ရန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

NEDA သည္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency သည္ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိလမ္းမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းျဖစ္နိုင္စြမ္းေလ့လာခ်က္ (F.S) မ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ထိုင္းနိုင္ငံၾကား ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အစိုးရကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါလမ္းအရွည္သည္ (၁၅၆) ကီလိုမီတာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္သြားလမ္းသည္ (၃ ဒသမ ၅) အက်ယ္မီတာ ရွိသည့္ ၂ လမ္းေမာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပန္႔ ေဒသတြင္ လမ္းပုခံုးတစ္ဖက္လွ်င္ (၁ ဒသမ ၅) မီတာစီနွင့္ ေတာင္ေပၚ ေဒသ တြင္္ ၁ မီတာစီ ပါရွိေၾကာင္း၊ လမ္းမ်က္နွင္ျပင္မ်ားအတြက္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္ အမ်ိဳးအစားသံုးစြဲရန္လ်ာထားစီစဥ္ထားေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လင္းကေျပာသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြနွင့္ ပက္သတ္၍ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းမွ “ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ၅၀ ရာခိူင္ႏႈန္းကို ထိုင္းကုန္စည္နွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း၊ အခြန္အခ၊အေကာက္ခြန္၊ ေဆာင္ရြက္ခ စသည္တို႔အတြက္ ေခ်းေငြမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲ၍ မရေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ အျဖစ္ေခ်းေငြ ပမာဏ၏ (၀ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္နႈန္း) ကို တစ္ႀကိမ္တည္းေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ရာ ယခုေခ်းေငြတြက္ခ်က္ရာတြင္ (၆၁ ဒသမ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိိသည့္အတြက္ သက္သာမႈရွိသည့္ေခ်းေငြျဖစ္ေၾကာင္း” ၎ က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေခ်းေငြဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဆိုင္းင့ံကာလ (၁၀)နွစ္ ၊ျပန္ဆပ္ကာလ (၂၀)နွစ္၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြကာလသည္ နွစ္(၃၀) ျဖစ္ရာ အတိုးႏႈန္းသည္ တစ္နွစ္လွ်င္ (၂)ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ (၆၀) ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ နိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေၾကြးၿမီွနွင့္ GDP အခ်ိဳးသည္ ၁၄ ဒသမ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွေပးပို႔သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ NEDA ထံမွ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေခ်းယူနိုင္ရန္အတြက္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ ဦးေက်ာ္လင္းမွ နွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply