ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ က်ပ္ သန္း ၆၄၂၆ သုံးစြဲထား

0
143

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၏ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြထဲမွ က်ပ္ ၆၄၂၆ သန္းအား သုံးစြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

“ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး အင္တာနက္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္ မီဒီယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဖြဲ႔စည္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုက ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည့္ရႈေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ Heardware ေတြ၊ Dervice ေတြ၊ Software ေတြ ၀ယ္ယူဖုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ ၆၄၂၆ သန္း သုံးစြဲခဲ႔ၿပီးျဖစ္တယ္”ဟု ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

IT နည္းပညာကုိ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားအား ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည့္ ရႈေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ရန္ အတြက္ Social Media Monitoring Team (SMMT) ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ တည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၅ – ၁၀ – ၂၀၁၇) တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္မွ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င္႔စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ IT နည္းပညာ ျဖင္႔ ဆုိရွယ္မီဒီယာသုံးစြဲမႈကုိ IT နည္းပညာ အလႊဲသုံးစားမႈ ကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းသည္႔ ဆုိ တင္သြင္းခဲ႔ၿပီးေနာက္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ တုိက္တြန္းသည္႔ အဆုိအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုိင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားအား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာႏွင္႔ လူမႈကြန္ရက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ ေစာင္႔ၾကည္႔ ရႈေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆုိသည္႔ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအေနျဖင္႔ သက္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင္႔ ၈ – ၁၁ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆုိရွယ္မီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္သည္႔ Facebook သုံးစြဲရာ၌ လုိက္နာသတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထု အၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ရုပ္သံ ေရဒီယုိမ်ားတြင္ ပညာေရးဇတ္လမ္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္သည္႔ ဆုိင္ဘာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး အၾကမ္းထည္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင္႔ အညီ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၏ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြထဲမွ က်ပ္ ၆၄၂၆ သန္းအား သုံးစြဲထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

“ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး အင္တာနက္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္ မီဒီယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဖြဲ႔စည္ထားတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုက ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည့္ရႈေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ႔ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ Heardware ေတြ၊ Dervice ေတြ၊ Software ေတြ ၀ယ္ယူဖုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ ၆၄၂၆ သန္း သုံးစြဲခဲ႔ၿပီးျဖစ္တယ္”ဟု ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

IT နည္းပညာကုိ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားအား ေစာင္႔ၾကပ္ၾကည့္ ရႈေဖာ္ထုတ္
ႏိုင္ရန္ အတြက္ Social Media Monitoring Team (SMMT) ကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ တည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အမိန္႔ျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၅ – ၁၀ – ၂၀၁၇) တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္မွ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င္႔စာရိတၱ ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ IT နည္းပညာ ျဖင္႔ ဆုိရွယ္မီဒီယာသုံးစြဲမႈကုိ IT နည္းပညာ အလႊဲသုံးစားမႈ ကုိ လုိအပ္သလုိ ေစာင္႔ၾကည္႔ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းသည္႔ ဆုိ တင္သြင္းခဲ႔ၿပီးေနာက္ အထက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ တုိက္တြန္းသည္႔ အဆုိအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုိင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားအား ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း၊ ဆုိရွယ္မီဒီယာႏွင္႔ လူမႈကြန္ရက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုမွ ေစာင္႔ၾကည္႔ ရႈေဖာ္ထုတ္ျခင္းဆုိသည္႔ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအေနျဖင္႔ သက္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင္႔ ၈ – ၁၁ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆုိရွယ္မီဒီယာ တစ္ခုျဖစ္သည္႔ Facebook သုံးစြဲရာ၌ လုိက္နာသတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထု အၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစရန္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ရုပ္သံ ေရဒီယုိမ်ားတြင္ ပညာေရးဇတ္လမ္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္း မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထုိအျပင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီညႊတ္သည္႔ ဆုိင္ဘာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး အၾကမ္းထည္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – အင္တာနက္

Leave a Reply