ေဆာ္ဒီအာေရဗ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္ႏုိင္ရန္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်

0
139

ရီယာ့ဒ္ မတ္ ၂၀

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မာအန္းအယ္လ္ဆာနီယာႏွင့္ ကုမၸဏီသည္ အေၾကြးထူလြန္းေသာေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကိုရွင္းပစ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၉၀၀ ေက်ာ္ကို စတင္ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရရွိလာေသာ ရီယယ္စ္ ၁၈ ဘီလီယံ( ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) ကုိ အေၾကြးရွင္မ်ားကုိ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရအရာရွိမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေၾကြးရွင္မ်ားတြင္ လစာမရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ၊ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားအထိပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားကုိ အေၾကြးျပန္ဆပ္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ဦးမည္ျဖစ္သည္။

မာအန္းအယ္လ္ဆာနီယာသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး လူပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ့ဘ္စ္မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ မာအန္းအယ္လ္ဆာနီယာ၏ကုမၸဏီ ဆာယက္လုပ္ငန္းစုသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္ကုိ ယမန္ႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟမၼဒ္ဘင္ဆယ္လ္မန္သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ တရားသူႀကီးသံုးဦးပါ အဖဲြ႕က ဆာယက္လုပ္ငန္းစုပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ထုခဲြရန္အတြက္ အတ္ကြန္ ညႊန္႔ေပါင္း အဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့သည္။

ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈ၏ပထမအဆင့္ကုိ ယခုအပတ္အတြင္းစတင္ခဲ့ၿပီး ေလာ္ရီမ်ား၊ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ေျမတူးစက္မ်ား၊ ေျမသယ္ယာဥ္မ်ား၊ ေဂါက္ကလပ္သံုးယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ရီယယ္စ္ ၁၀ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုပိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလလံတင္ပဲြတြင္ လူမ်ားစြာလာေရာက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလလံပဲြက်င္းပရာကြင္းနားတစ္ဝိုက္ရွိ လမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ ခဲ့သည္။ လာေရာက္ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေဒသခံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုေလလံပဲြသည္ ဧၿပီအကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ရရွိလာေသာ ေငြမ်ားကို ေၾကြးရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္က်န္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီ ရီယယ္စ္ ၃၀ ဘီလီယံႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမရွိေသးေခ်။ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကုိ လစာမရ ရွိသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ရီယာ့ဒ္ မတ္ ၂၀

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မာအန္းအယ္လ္ဆာနီယာႏွင့္ ကုမၸဏီသည္ အေၾကြးထူလြန္းေသာေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကိုရွင္းပစ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၉၀၀ ေက်ာ္ကို စတင္ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရရွိလာေသာ ရီယယ္စ္ ၁၈ ဘီလီယံ( ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ) ကုိ အေၾကြးရွင္မ်ားကုိ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရအရာရွိမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေၾကြးရွင္မ်ားတြင္ လစာမရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ၊ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားအထိပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားကုိ အေၾကြးျပန္ဆပ္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကုိ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ဦးမည္ျဖစ္သည္။

မာအန္းအယ္လ္ဆာနီယာသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး လူပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ့ဘ္စ္မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ မာအန္းအယ္လ္ဆာနီယာ၏ကုမၸဏီ ဆာယက္လုပ္ငန္းစုသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းရွင္ကုိ ယမန္ႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟမၼဒ္ဘင္ဆယ္လ္မန္သည္ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ တရားသူႀကီးသံုးဦးပါ အဖဲြ႕က ဆာယက္လုပ္ငန္းစုပိုင္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ထုခဲြရန္အတြက္ အတ္ကြန္ ညႊန္႔ေပါင္း အဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့သည္။

ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈ၏ပထမအဆင့္ကုိ ယခုအပတ္အတြင္းစတင္ခဲ့ၿပီး ေလာ္ရီမ်ား၊ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ေျမတူးစက္မ်ား၊ ေျမသယ္ယာဥ္မ်ား၊ ေဂါက္ကလပ္သံုးယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ရီယယ္စ္ ၁၀ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုပိုင္ ပစၥည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလလံတင္ပဲြတြင္ လူမ်ားစြာလာေရာက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလလံပဲြက်င္းပရာကြင္းနားတစ္ဝိုက္ရွိ လမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ ခဲ့သည္။ လာေရာက္ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ ေဒသခံေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုေလလံပဲြသည္ ဧၿပီအကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ရရွိလာေသာ ေငြမ်ားကို ေၾကြးရွင္မ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္က်န္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီ ရီယယ္စ္ ၃၀ ဘီလီယံႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းမရွိေသးေခ်။ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကုိ လစာမရ ရွိသည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply