၁၅၀၀စီစီမွ ၂၀၀၀ အထိကားမ်ားအား အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း သာေကာက္ခံမည္

0
179

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၀၊၂၀၁၈။

ျပည္သူမ်ား၀ယ္ယူစီးနင္းနိုင္သည့္ အိမ္သံုးကားမ်ားအားျဖစ္သည့္ ၁၅၀၀ စီစီမွ ၂၀၀၀စီစီကားမ်ားအား အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေကာက္ ခံသြားမည္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၁ ၊အပိုဒ္ ခြဲ(က) ၊အပိုဒ္ခြဲငယ္(၃)၊ဇယားအမွတ္စဥ္၁၅(က)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ Double Cab 4 Door Pickup မွအပ ၁၅၀၁ CC မွ၂၀၀၀ CC ထိဗင္ကားမ်ား၊ဆလြန္း၊ဆီဒင္၊၀က္ဂြန္ကားမ်ား၊ကူေပးကားမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား၀ယ္ယူစီးနင္းနိုင္သည့္ အိမ္သံုးကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ အတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်သင့္ေစရမည့္အစား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း၏ထပ္မံေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ ဘေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အပိုဒ္ ၃၉ တြင္လည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ျပဌာန္းေစကာမူ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္နိုင္သည္္ဟု ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒကို အျမန္ဆံုးျပဌာန္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီမံကန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

“ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ပူးေပါင္းသံုးသပ္ၿပီးဖြဲ႔ထားတဲ့ အတိုင္းပဲ ဆိုင္ရာ ဌာနေတြရွိတယ္။လိုအပ္ရင္လည္း လိုအပ္သလို အခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ အခြန္ ထမ္းထားတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ဒီလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပည့္စံုသထက္ျပည့္စံုေအာင္ သီးျခား ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္မယ္။ ေရးဆြဲသြားမယ္။ အခုဒီဟာၿပီးတာနဲ႔ စလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အခြန္မထမ္းတဲ့ျပည္သူေတြကိုလည္း ထပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ အခုေနကေတာ့ အတိအက် ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရလာဒ္ေတြေပၚမူတည္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က လႊတ္ေတာ္ခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနွင့္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအားတင္ျပခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၈) ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၀၊၂၀၁၈။

ျပည္သူမ်ား၀ယ္ယူစီးနင္းနိုင္သည့္ အိမ္သံုးကားမ်ားအားျဖစ္သည့္ ၁၅၀၀ စီစီမွ ၂၀၀၀စီစီကားမ်ားအား အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေကာက္ ခံသြားမည္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ေလ်ာ့ခ်သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၁ ၊အပိုဒ္ ခြဲ(က) ၊အပိုဒ္ခြဲငယ္(၃)၊ဇယားအမွတ္စဥ္၁၅(က)တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ Double Cab 4 Door Pickup မွအပ ၁၅၀၁ CC မွ၂၀၀၀ CC ထိဗင္ကားမ်ား၊ဆလြန္း၊ဆီဒင္၊၀က္ဂြန္ကားမ်ား၊ကူေပးကားမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား၀ယ္ယူစီးနင္းနိုင္သည့္ အိမ္သံုးကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ အတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်သင့္ေစရမည့္အစား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပင္ဆင္သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း၏ထပ္မံေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ ဘေဘာထားမွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါဥပေဒသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အပိုဒ္ ၃၉ တြင္လည္း ဘ႑ာေရးႏွစ္ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ျပဌာန္းေစကာမူ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း အခြန္ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္နိုင္သည္္ဟု ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒကို အျမန္ဆံုးျပဌာန္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီမံကန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကေျပာသည္။

“ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ ပူးေပါင္းသံုးသပ္ၿပီးဖြဲ႔ထားတဲ့ အတိုင္းပဲ ဆိုင္ရာ ဌာနေတြရွိတယ္။လိုအပ္ရင္လည္း လိုအပ္သလို အခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ အခြန္ ထမ္းထားတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ဒီလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပည့္စံုသထက္ျပည့္စံုေအာင္ သီးျခား ဥပေဒတစ္ရပ္ထုတ္မယ္။ ေရးဆြဲသြားမယ္။ အခုဒီဟာၿပီးတာနဲ႔ စလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ အခြန္မထမ္းတဲ့ျပည္သူေတြကိုလည္း ထပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ အခုေနကေတာ့ အတိအက် ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရလာဒ္ေတြေပၚမူတည္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း က လႊတ္ေတာ္ခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းအား ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီနွင့္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္နွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအားတင္ျပခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၈) ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply