၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအား ယခင္အတုိင္းသာ သတ္မွတ္ေကာက္ခံမည္

0
163

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၈

လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည္႔ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အေပၚတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ယခင္ႏႈန္းထား မ်ား အတိုင္သာ ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔(ယေန႔)က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ယခင္ ႏႈန္းထား အတုိင္းသာ သတ္မွတ္ထားရွိရန္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က လစာ၀င္ေငြမွ တစ္ႏွစ္တစ္အတြင္း က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည္႔ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္းအေပၚတြင္ အခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင္႔ အျခားရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာ အလုိက္ စည္းၾကပ္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအား သတ္မွတ္ထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း ၁ က်ပ္မွ သိန္း ၂၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ စည္းၾကပ္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမရွိပဲ က်ပ္ သိန္း ၂၀ႏွင္႔ တစ္က်ပ္ မွ က်ပ္ သိန္း ၅၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ သိန္း ၅၀ႏွင္႔ တစ္က်ပ္ မွ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ႏွင္႔ တစ္က်ပ္ မွ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ၀င္ေငြ ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ေကာက္ခံ လ်က္ရွိသည္။

ထိုအျပင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင္႔ တစ္က်ပ္မွ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ အထိ ၀င္ေငြ အေပၚ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင္႔ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ႏွင္႔ တစ္က်ပ္အထက္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ ၂၅ ရာခုိင္းႏႈန္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၈

လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည္႔ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အေပၚတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ယခင္ႏႈန္းထား မ်ား အတိုင္သာ ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔(ယေန႔)က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ယခင္ ႏႈန္းထား အတုိင္းသာ သတ္မွတ္ထားရွိရန္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က လစာ၀င္ေငြမွ တစ္ႏွစ္တစ္အတြင္း က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည္႔ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္းအေပၚတြင္ အခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ က်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင္႔ အျခားရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာ အလုိက္ စည္းၾကပ္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအား သတ္မွတ္ထားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း ၁ က်ပ္မွ သိန္း ၂၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ စည္းၾကပ္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမရွိပဲ က်ပ္ သိန္း ၂၀ႏွင္႔ တစ္က်ပ္ မွ က်ပ္ သိန္း ၅၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ သိန္း ၅၀ႏွင္႔ တစ္က်ပ္ မွ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ႏွင္႔ တစ္က်ပ္ မွ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ အထိ ၀င္ေငြအေပၚ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ၀င္ေငြ ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ေကာက္ခံ လ်က္ရွိသည္။

ထိုအျပင္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင္႔ တစ္က်ပ္မွ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ အထိ ၀င္ေငြ အေပၚ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင္႔ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ႏွင္႔ တစ္က်ပ္အထက္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚ ၂၅ ရာခုိင္းႏႈန္း သတ္မွတ္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply