မႏၱေလးက်ံဳးေဘးတြင္ လက္ရန္းမ်ား စတင္တပ္ဆင္

0
184

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊က်ံဳးေဘးရွိ ပလပ္ေဖာင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းၿပီးစီးသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကို မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပလပ္ေဖာင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း နွင့္ အကာအရန္ လက္ရန္းမ်ား တပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ အကုန္အက်ခံ၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေကာ္မတီမွလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ံဳးေဘးစတီးလက္ရန္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္နွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕မွာ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ယခင္သံပန္းမ်ားအစား အသစ္လဲလွယ္ျခင္းကို သေဘာက်ေထာက္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးေတာင္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မန္းသီတာဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၄၅၀ ရရွိခဲ့ၿပီး မန္းသီတာဥယ်ာဥ္ကုိ အလယ္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊က်ံဳးေဘးရွိ ပလပ္ေဖာင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းၿပီးစီးသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းကို မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပလပ္ေဖာင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း နွင့္ အကာအရန္ လက္ရန္းမ်ား တပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀၀ အကုန္အက်ခံ၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေကာ္မတီမွလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ံဳးေဘးစတီးလက္ရန္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္နွင့္ ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕မွာ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ယခင္သံပန္းမ်ားအစား အသစ္လဲလွယ္ျခင္းကို သေဘာက်ေထာက္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

က်ံဳးၿမိဳ႕ရိုးေတာင္ဘက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မန္းသီတာဥယ်ာဥ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၄၅၀ ရရွိခဲ့ၿပီး မန္းသီတာဥယ်ာဥ္ကုိ အလယ္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို က်ံဳးလက္ရန္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply