ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးခြန္အား အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည္

0
195

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္အခဥပေဒၾကမ္းအရ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားေကာက္ခံမႈအား တန္ခ်ိန္ျဖင့္ေကာက္ခံသည့္စနစ္မွ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ေကာက္ခံသည့္စနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိ္န္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းအား ယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းကို စီမံကိ္န္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

“၂၀၁၈ခုႏွစ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕အခြန္အခဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြရာမွာအခြန္ေကာက္ခံတဲ့ဌာနမ်ားနဲ႕ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ေခတ္နဲ႕ညီတဲ့ႏႈန္းထားမ်ား
ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႕ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႕ရဲ႕ေလ့လာခ်က္အရ ယာဥ္တန္ခ်ိန္၀ိတ္အလိုက္ဘီးခြန္ ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကေနၿပီးေတာ့ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာလိုပဲ အင္ဂ်င္ပါ၀ါေပၚမွာအေျခခံတဲ့ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္အခမ်ား မရရွိပါက ျပည္သူလူထု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။
ယခုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ယခင္ဥပေဒပါအခ်က္ ၃၈ခ်က္အားျပင္ဆင္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္၌ ယာဥ္အစီးေရ ၅၂၉၄၃၇ အထိရွိလာၿပီး တန္ခ်ိန္အလိုက္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ဘီးအခြန္ က်ပ္ေငြ ၂ဘီလီယံရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၈ တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္အခဥပေဒပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွတင္ျပထားတဲ့ႏႈန္းထားမ်ား ျဖင့္ျပင္ဆင္ ေကာက္ခံ ပါက ႏွစ္စဥ္ဘီးခြန္မ်ားဟာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမို ေကာက္ခံ ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕အစည္းအေ၀း (၉/၂၀၁၈) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အခြန္အခေကာက္ခံေပးေနသည့္ ဌာနမ်ား မွာ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ဦးစီးဌာန ၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕ ၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနတို႕ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၁ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္အခဥပေဒၾကမ္းအရ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားေကာက္ခံမႈအား တန္ခ်ိန္ျဖင့္ေကာက္ခံသည့္စနစ္မွ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ေကာက္ခံသည့္စနစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိ္န္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းအား ယေန႕က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းကို စီမံကိ္န္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

“၂၀၁၈ခုႏွစ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕အခြန္အခဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆဲြရာမွာအခြန္ေကာက္ခံတဲ့ဌာနမ်ားနဲ႕ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ေခတ္နဲ႕ညီတဲ့ႏႈန္းထားမ်ား
ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီနဲ႕ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတို႕ရဲ႕ေလ့လာခ်က္အရ ယာဥ္တန္ခ်ိန္၀ိတ္အလိုက္ဘီးခြန္ ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကေနၿပီးေတာ့ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာလိုပဲ အင္ဂ်င္ပါ၀ါေပၚမွာအေျခခံတဲ့ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေသာင္း ကေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္အခမ်ား မရရွိပါက ျပည္သူလူထု၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။
ယခုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ယခင္ဥပေဒပါအခ်က္ ၃၈ခ်က္အားျပင္ဆင္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္၌ ယာဥ္အစီးေရ ၅၂၉၄၃၇ အထိရွိလာၿပီး တန္ခ်ိန္အလိုက္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ဘီးအခြန္ က်ပ္ေငြ ၂ဘီလီယံရရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၈ တိုင္းေဒသႀကီးအခြန္အခဥပေဒပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွတင္ျပထားတဲ့ႏႈန္းထားမ်ား ျဖင့္ျပင္ဆင္ ေကာက္ခံ ပါက ႏွစ္စဥ္ဘီးခြန္မ်ားဟာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမို ေကာက္ခံ ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕အစည္းအေ၀း (၉/၂၀၁၈) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အခြန္အခေကာက္ခံေပးေနသည့္ ဌာနမ်ား မွာ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ဦးစီးဌာန ၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕ ၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာနတို႕ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply