မတ္လ၂၂ရက္ေန႔တြင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အသစ္ ​ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမာက္မည္

0
165

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၂၁၊၂၀၁၈

မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစီအစဥ္တြင္ သဘာပတိတင္ေျမွာက္ျခင္း၊ သဘာပတိမွေနရာယူကာ ကတိသစၥာျပဳျခင္းနွင့္ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ကာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္လိုအပ္ပါကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌပါ ​ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္
ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ ဦး၀င္းျမင့္ သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရာထူးမွ အနားယူေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခြန္တီျမတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမႈမ်ားရွိလာနိုင္သည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ ရွိသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ)၊ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ (ပုလဲမဲဆႏၵနယ္)၊ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္(မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္)တို႔အား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္႔မွန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၂၁၊၂၀၁၈

မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစီအစဥ္တြင္ သဘာပတိတင္ေျမွာက္ျခင္း၊ သဘာပတိမွေနရာယူကာ ကတိသစၥာျပဳျခင္းနွင့္ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ကာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္လိုအပ္ပါကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌပါ ​ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္
ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ ဦး၀င္းျမင့္ သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရာထူးမွ အနားယူေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခြန္တီျမတ္က လႊတ္ေတာ္တြင္းဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမႈမ်ားရွိလာနိုင္သည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ ရွိသည္။

လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာတြင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ)၊ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ (ပုလဲမဲဆႏၵနယ္)၊ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္(မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္)တို႔အား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခန္႔မွန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply