အလယ္တန္းျပ ဆရာမ ရာထူး႐ရွိႏိုင္မည့္ဘဲြ႔လြန္ဒီပလိုမာ (ပညာေရး) သင္တန္း PGDMA ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူ

0
131

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၂ ၊၂၀၁၈

အလယ္တန္းျပဆရာမအျဖစ္ ရာထူးရရွိနိုင္မည့္ ဘဲြ႔လြန္ ဒီပလိုမာ (ပညာေရး) သင္တန္း PGDMA တက္ေရာက္ ႏိုင္မည့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ပညာေရး တကၠသိုလ္မွသိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးမူ ဌာနမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ကာမတ္ ၁၉ရက္မွ စတင္ကာ မတ္ ၂၈ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“သင္တန္းကၿပီးတာနဲ႔အလယ္တန္းျပဆရာမလည္းျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ဝင္စားမိတာနဲ႔ေလ်ွာက္ထားဖို႔လုပ္ျဖစ္ တာပါ။စာေမးပြဲစစ္ၿပီးေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုေတာ့သင္တန္းတက္ခြင့္ရမရမသိရေပမယ့္ႀကိဳးစားရမွာေပါ့”ဟုဆရာမျဖစ္ခ်င္၍သင္တန္းလာေရာက္ေလ်ွာက္ထားသူ မဇင္ေမညႊန္႔ ကေျပာသည္။

Postgraduate Diplama in Multimdia Arts(Educatiom)- PGDMA အမွတ္စဥ္ (၁၉)
သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ျပင္ပမွ ေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ပါက ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊ဇြန္ ၁ရက္တြင္ အသက္ ၂၅ႏွစ္ထက္မႀကီးသူ၊ ဘဲြ႔တစ္ခုခုရရွိမည့္အျပင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကေလ်ွာက္ထားမည္ဆိုပါကလည္း ဘြဲ႔ရရွိၿပီး လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ အသက္ ၃၅ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲစစ္ေဆးရာ၌ကြန္ပ်ဳတာပညာရပ္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတတို႔ကို ေရးေျဖစာေမးပဲြေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုရာ၌ ဧၿပီ ၄ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို နံနက္ ၉နာရီမွ နံနက္ ၁၁ နာရီအထိ လည္းေကာင္း အေထြေထြ ဗဟုသုတဘာသာရပ္ကို မြန္းလဲြ၂နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ လည္းေကာင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး႐ွိ စာစစ္ဌာနမ်ား၌ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလမွာ ဇြန္ ၁ရက္မွ ဧၿပီ လဆန္းပိုင္းအထိ ၁၀လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီးသင္တန္းတက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပ အျဖစ္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း႐ရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၂ ၊၂၀၁၈

အလယ္တန္းျပဆရာမအျဖစ္ ရာထူးရရွိနိုင္မည့္ ဘဲြ႔လြန္ ဒီပလိုမာ (ပညာေရး) သင္တန္း PGDMA တက္ေရာက္ ႏိုင္မည့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ပညာေရး တကၠသိုလ္မွသိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖံြ႔ၿဖိဳးမူ ဌာနမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ကာမတ္ ၁၉ရက္မွ စတင္ကာ မတ္ ၂၈ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“သင္တန္းကၿပီးတာနဲ႔အလယ္တန္းျပဆရာမလည္းျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ဝင္စားမိတာနဲ႔ေလ်ွာက္ထားဖို႔လုပ္ျဖစ္ တာပါ။စာေမးပြဲစစ္ၿပီးေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုေတာ့သင္တန္းတက္ခြင့္ရမရမသိရေပမယ့္ႀကိဳးစားရမွာေပါ့”ဟုဆရာမျဖစ္ခ်င္၍သင္တန္းလာေရာက္ေလ်ွာက္ထားသူ မဇင္ေမညႊန္႔ ကေျပာသည္။

Postgraduate Diplama in Multimdia Arts(Educatiom)- PGDMA အမွတ္စဥ္ (၁၉)
သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ျပင္ပမွ ေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ပါက ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၊ဇြန္ ၁ရက္တြင္ အသက္ ၂၅ႏွစ္ထက္မႀကီးသူ၊ ဘဲြ႔တစ္ခုခုရရွိမည့္အျပင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကေလ်ွာက္ထားမည္ဆိုပါကလည္း ဘြဲ႔ရရွိၿပီး လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ရက္တြင္ အသက္ ၃၅ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲစစ္ေဆးရာ၌ကြန္ပ်ဳတာပညာရပ္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတတို႔ကို ေရးေျဖစာေမးပဲြေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုရာ၌ ဧၿပီ ၄ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို နံနက္ ၉နာရီမွ နံနက္ ၁၁ နာရီအထိ လည္းေကာင္း အေထြေထြ ဗဟုသုတဘာသာရပ္ကို မြန္းလဲြ၂နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိ လည္းေကာင္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး႐ွိ စာစစ္ဌာနမ်ား၌ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလမွာ ဇြန္ ၁ရက္မွ ဧၿပီ လဆန္းပိုင္းအထိ ၁၀လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီးသင္တန္းတက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလယ္တန္းျပ အျဖစ္ခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း႐ရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply