ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း နီကိုလပ္စ္ ဆာကိုဇီ ျခစားမႈျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံရ

0
147

ပါရီ မတ္ ၂၂

ကြယ္လြန္သူ လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ မြမ္မာဂဒါဖီသည္ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း နီကိုလပ္စ္ဆာကိုဇီ၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဆာကိုဇီသည္ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တရားမဝင္ ရန္ပံုေငြတည္ေထာင္မႈတို႔ျဖင့္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ တရားစဲြဆုိခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ဆာကိုဇီႏွင့္ပတ္သက္၍ ငါးႏွစ္ၾကာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆာကိုဇီကိုလည္း ႏွစ္ရက္ၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားစဲြဆိုမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ဆာကိုဇီကို တရားစဲြဆိုရန္ သက္ေသအခိုင္အလံု ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတအျဖစ္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆာကိုဇီသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပဲြစည္း႐ုံးေရးအတြက္ တရားမဝင္ရန္ပံုေငြထူေထာင္မႈ၊ လစ္ဗ်ားျပည္သူပိုင္ေငြမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရယူမႈတို႔ျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံခဲ့ရသည္။ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆာကိုဇီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆာကိုဇီသည္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေျခာက္လအတြင္း အယူခံရဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂဒါဖီ၏သား ဆာယစ္အယ္လ္အစၥလာမ္ အပါအဝင္ ဂဒါဖီအစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားက စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ဆာကိုဇီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆာကိုဇီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္သံုးစဲြမႈကုိ ဖံုးဖိႏုိင္ရန္ အတြက္ ေျပစာအတုမ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးပါဝင္ေသာ မေလ်ာ္ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ျဖင့္လည္း တရားစဲြဆုိ ခံထားရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနတိုး၏ေထာက္ခံမႈရရွိေသာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ဂဒါဖီကို ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ဆာယစ္အယ္လ္အစၥလာမ္က ဆာကိုဇီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ လစ္ဗ်ားထံမွ ယူထားေသာ ေငြမ်ားကုိ ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူ႐ိုနယူးစ္ကြန္ရက္သို႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂဒါဖီ၏ ၄၁ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆံုးသတ္ေစသည့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈတြင္ ျပင္သစ္ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဂဒါဖီအစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာကိုဇီက ယင္းအခ်ိန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂဒါဖီအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားက သက္ေသမ်ားကုိ တင္ျပလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Le Monde သတင္းစာက မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ပါရီ မတ္ ၂၂

ကြယ္လြန္သူ လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ မြမ္မာဂဒါဖီသည္ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း နီကိုလပ္စ္ဆာကိုဇီ၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈအတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ ခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဆာကိုဇီသည္ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ တရားမဝင္ ရန္ပံုေငြတည္ေထာင္မႈတို႔ျဖင့္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ တရားစဲြဆုိခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ဆာကိုဇီႏွင့္ပတ္သက္၍ ငါးႏွစ္ၾကာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆာကိုဇီကိုလည္း ႏွစ္ရက္ၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားစဲြဆိုမႈကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ ဆာကိုဇီကို တရားစဲြဆိုရန္ သက္ေသအခိုင္အလံု ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သမၼတအျဖစ္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆာကိုဇီသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပဲြစည္း႐ုံးေရးအတြက္ တရားမဝင္ရန္ပံုေငြထူေထာင္မႈ၊ လစ္ဗ်ားျပည္သူပိုင္ေငြမ်ားကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ရယူမႈတို႔ျဖင့္ တရားစဲြဆုိခံခဲ့ရသည္။ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဆာကိုဇီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆာကိုဇီသည္ တရားစဲြဆိုမႈမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေျခာက္လအတြင္း အယူခံရဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂဒါဖီ၏သား ဆာယစ္အယ္လ္အစၥလာမ္ အပါအဝင္ ဂဒါဖီအစိုးရအဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားက စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ဆာကိုဇီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမႈကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆာကိုဇီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေငြေၾကးပမာဏထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္သံုးစဲြမႈကုိ ဖံုးဖိႏုိင္ရန္ အတြက္ ေျပစာအတုမ်ားဖန္တီးျခင္းႏွင့္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးပါဝင္ေသာ မေလ်ာ္ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ျဖင့္လည္း တရားစဲြဆုိ ခံထားရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနတိုး၏ေထာက္ခံမႈရရွိေသာ တပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ဂဒါဖီကို ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ဆာယစ္အယ္လ္အစၥလာမ္က ဆာကိုဇီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ လစ္ဗ်ားထံမွ ယူထားေသာ ေငြမ်ားကုိ ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူ႐ိုနယူးစ္ကြန္ရက္သို႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂဒါဖီ၏ ၄၁ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆံုးသတ္ေစသည့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈတြင္ ျပင္သစ္ပါဝင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဂဒါဖီအစိုးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာကိုဇီက ယင္းအခ်ိန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂဒါဖီအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားက သက္ေသမ်ားကုိ တင္ျပလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း Le Monde သတင္းစာက မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply