ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

0
203

မႏၱေလး၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

အာမခံထားရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ေပးရန္ ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ကို မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆးရံု၊ မႏၱလာေဆးရံုႏွင့္ ေမတၱာရွင္ေဆးရံုတုိ႔ျဖင့္ ကနဦးခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

“ဒီစီမံခ်က္ကို ေမလထဲမွာ စႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ စီမံခ်က္ကို တစ္ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အလုပ္သမားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဝယ္ယူလိုက္တဲ့သေဘာေပါ့။ ဥပမာ ေဆးရံုတစ္ခုမွာ အလုပ္သမား
တစ္ေထာင္ရမယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ႏွစ္အတြက္ ငါးေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ႏႈန္းနဲ႕ ေပးရမယ္။ အဲ့ဒီမွာ ေဆးရံုကလည္း သတ္မွတ္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္ေပးရမယ္။´´ ဟု လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးလွျမင့္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ မ်ားလာျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းနည္းပါးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အာမခံေလ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္သမား ၁၁ သိန္းခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး မည္သည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္ေဆးရံုတြင္ေဆးကုသမႈရရွိႏိုင္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

အာမခံထားရွိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ေပးရန္ ပုဂၢလိက ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ကို မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆးရံု၊ မႏၱလာေဆးရံုႏွင့္ ေမတၱာရွင္ေဆးရံုတုိ႔ျဖင့္ ကနဦးခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။

“ဒီစီမံခ်က္ကို ေမလထဲမွာ စႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ စီမံခ်က္ကို တစ္ ႏွစ္ သတ္မွတ္ထားတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အလုပ္သမားေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဝယ္ယူလိုက္တဲ့သေဘာေပါ့။ ဥပမာ ေဆးရံုတစ္ခုမွာ အလုပ္သမား
တစ္ေထာင္ရမယ္ဆိုရင္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ႏွစ္အတြက္ ငါးေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ႏႈန္းနဲ႕ ေပးရမယ္။ အဲ့ဒီမွာ ေဆးရံုကလည္း သတ္မွတ္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္ေပးရမယ္။´´ ဟု လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးလွျမင့္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အလုပ္သမားအေရအတြက္ မ်ားလာျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ခ်ထားေပးသည့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းနည္းပါးျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အာမခံေလ်ာက္ထားသည့္ အလုပ္သမား ၁၁ သိန္းခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး မည္သည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သည့္ေဆးရံုတြင္ေဆးကုသမႈရရွိႏိုင္ေၾကာင္း စာရင္းမ်ား ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply