ဗဟန္းေစ်း အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား၏ ဆႏၵ ရယူမည္

0
140

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အနီး ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္းႏွင့္ အုတ္လမ္းေထာင့္ရွိ ဗဟန္းေစ်းအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ၊ေစ်းသူေစ်းသားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏သေဘာထားဆႏၵအား ရယူကာဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။

ဗဟန္းေစ်းအား အဆင့္ျမင့္ေစ်းအျဖစ္တည္ေဆာက္
ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းထြဋ္က ယေန႕က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၆)ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ ေမးျမန္းမႈကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိအေျခအေနအရ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗဟန္းေစ်းအသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေစ်းဆိုင္ခန္း ၄၃၅ခန္းနဲ႕ ပထမထပ္မွာရွိတဲ့လူေနခန္း ၁၆ခန္း ေနထိုင္တဲ့လူဦးေရအိမ္ေထာင္စု ၁၁စုရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြကို ေနာက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၃ရက္ေန႕က ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအသင္း ၊ ေစ်းမ်ားဌာနတို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းမႈတြင္ ဗဟန္းေစ်းသည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏အနီးတြင္တည္ရွိၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္
ရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေစတီ
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခဲြမႈအားအဆင့္ျမွင့္တင္ရ
မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္း စစ္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအရသိရသည္။

ဗဟန္းေစ်းအား ၁၉၄၀ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ေစ်း႐ံု ၂ ႐ံုမီးေလာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တည္ေဆာက္သည့္ကာလမွာ ၁၇ ႏွစ္သာရွိၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းဧရိယာအတြင္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အနီး ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္းႏွင့္ အုတ္လမ္းေထာင့္ရွိ ဗဟန္းေစ်းအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ၊ေစ်းသူေစ်းသားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား၏သေဘာထားဆႏၵအား ရယူကာဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။

ဗဟန္းေစ်းအား အဆင့္ျမင့္ေစ်းအျဖစ္တည္ေဆာက္
ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းထြဋ္က ယေန႕က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၁၆)ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ ေမးျမန္းမႈကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိအေျခအေနအရ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗဟန္းေစ်းအသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေစ်းဆိုင္ခန္း ၄၃၅ခန္းနဲ႕ ပထမထပ္မွာရွိတဲ့လူေနခန္း ၁၆ခန္း ေနထိုင္တဲ့လူဦးေရအိမ္ေထာင္စု ၁၁စုရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြကို ေနာက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားရဲ႕ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၃ရက္ေန႕က ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအသင္း ၊ ေစ်းမ်ားဌာနတို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းမႈတြင္ ဗဟန္းေစ်းသည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏အနီးတြင္တည္ရွိၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္
ရန္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေစတီ
ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႕ခဲြမႈအားအဆင့္ျမွင့္တင္ရ
မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္း စစ္မႈလိုအပ္ေၾကာင္း ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအရသိရသည္။

ဗဟန္းေစ်းအား ၁၉၄၀ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ေစ်း႐ံု ၂ ႐ံုမီးေလာင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တည္ေဆာက္သည့္ကာလမွာ ၁၇ ႏွစ္သာရွိၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းဧရိယာအတြင္းတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply