ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းထုတ္ကုန္ ျမွင့္တင္ေရးျပပြဲ

0
195

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ကုန္ျမွင့္တင္ရန္၊ အစိုးရ အေနျဖင့္ သစ္ေတာသယံဇာတ ေရရွည္တည္တံ့ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို သိရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းထုတ္ကုန္ျမွင့္တင္ေရးျပပြဲ ( Myanmar Forest Products Exhibition -2018) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ မတ္ လ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိက်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါျပပြဲသို႔စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆိုတက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဓာတ္ပံု- ေဝယံ

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၂ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ကုန္ျမွင့္တင္ရန္၊ အစိုးရ အေနျဖင့္ သစ္ေတာသယံဇာတ ေရရွည္တည္တံ့ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို သိရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းထုတ္ကုန္ျမွင့္တင္ေရးျပပြဲ ( Myanmar Forest Products Exhibition -2018) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ မတ္ လ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိက်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါျပပြဲသို႔စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆိုတက္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဓာတ္ပံု- ေဝယံ

Leave a Reply