နိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အားေရြးခ်ယ္

0
128

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈။

လစ္လပ္ေနသည့္ သမၼတေနရာ ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုျပဳလႊာနွင့္ ေထာက္ခံသည့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ တာေမြၿမိဳ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ မွ ဦး၀င္းျမင့္အား မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က တင္သြင္းခဲ့ရာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္စိုးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးအား ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလွေဌး၀င္းက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုျခင္းရွိမရွိ စိစစ္နိုင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္နွင့္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိိိုင္ဟိန္းတို႔အားမဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အားေထာက္ခံသည့္မဲ ၂၇၁ မဲနွင့္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းအား ေထာက္ခံသည့္မဲ ၃၉ မဲ ရရွိခ့ဲၾကသည္။

မဲအေရအတြက္ မ်ားသည့္အတြက္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား နိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုျခင္းရွိမရွိ စိစစ္နိုင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈။

လစ္လပ္ေနသည့္ သမၼတေနရာ ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုျပဳလႊာနွင့္ ေထာက္ခံသည့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ တာေမြၿမိဳ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ မွ ဦး၀င္းျမင့္အား မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က တင္သြင္းခဲ့ရာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္စိုးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအးအား ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလွေဌး၀င္းက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုျခင္းရွိမရွိ စိစစ္နိုင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္နွင့္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိိိုင္ဟိန္းတို႔အားမဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အားေထာက္ခံသည့္မဲ ၂၇၁ မဲနွင့္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းအား ေထာက္ခံသည့္မဲ ၃၉ မဲ ရရွိခ့ဲၾကသည္။

မဲအေရအတြက္ မ်ားသည့္အတြက္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား နိုင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုျခင္းရွိမရွိ စိစစ္နိုင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply