ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ အေမရိကန္၏ပုိ႔ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ ရန္ စီစဥ္ေနဟု တ႐ုတ္ထုတ္ျပန္

0
159

ေပက်င္း မတ္ ၂၃

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ သြင္းကုန္ခြန္ တုိးျမႇင့္ခ်မွတ္မႈအစီအစဥ္ကို လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ လည္း အေမရိကန္မွ တင္ပို႔ေသာ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ကုန္ပစၥည္း မ်ား အေပၚ အခြန္မ်ားေကာက္ခံရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က သြင္းကုန္ခြန္ေကာက္ခံရန္ စဥ္းစားေနသည့္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဝက္သား၊ ဝုိင္၊ သစ္သီး၊ သံမဏိပိုက္မ်ားႏွင့္ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ားပါဝင္ေနသည္။ တစ္ခ်ိ္န္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္အစိုးရက အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးကို အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အဆင့္ သို႔ေရာက္ေအာင္ မလုပ္ရန္ အေမရိကန္ကုိ သတိေပးခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြျဖစ္ႏုိင္ေျခမွ အေမရိကန္ေနာက္ဆုတ္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း တ႐ုတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံအထိ အခြန္ေကာက္ခံၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ တ႐ုတ္၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကန္႔သတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္ အေမရိကန္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အေမရိကန္ စီစဥ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္း တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတျ္ပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွတင္ပို႔ေသာ ဝက္သားပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အေမရိကန္သံမဏိပိုက္မ်ားအေပၚ အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။
ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြမျဖစ္လိုေသာ္လည္းျဖစ္လာလ်င္လည္းေၾကာက္ရြံ႕ေန မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္က တင္ပို႔သည္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္က အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕မွတစ္ဆင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိေနသျဖင့္ အာရွရွိ ေစ်းကြက္မ်ား၏တန္ဖုိးက်ဆင္းခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေပက်င္း မတ္ ၂၃

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ သြင္းကုန္ခြန္ တုိးျမႇင့္ခ်မွတ္မႈအစီအစဥ္ကို လက္တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ လည္း အေမရိကန္မွ တင္ပို႔ေသာ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ကုန္ပစၥည္း မ်ား အေပၚ အခြန္မ်ားေကာက္ခံရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္က သြင္းကုန္ခြန္ေကာက္ခံရန္ စဥ္းစားေနသည့္ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဝက္သား၊ ဝုိင္၊ သစ္သီး၊ သံမဏိပိုက္မ်ားႏွင့္ အျခား ထုတ္ကုန္မ်ားပါဝင္ေနသည္။ တစ္ခ်ိ္န္တည္းမွာပင္ တ႐ုတ္အစိုးရက အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးကို အႏၱရာယ္ရွိသည့္ အဆင့္ သို႔ေရာက္ေအာင္ မလုပ္ရန္ အေမရိကန္ကုိ သတိေပးခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြျဖစ္ႏုိင္ေျခမွ အေမရိကန္ေနာက္ဆုတ္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း တ႐ုတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံအထိ အခြန္ေကာက္ခံၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ တ႐ုတ္၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ကန္႔သတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဉာဏပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္ အေမရိကန္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က တင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အေမရိကန္ စီစဥ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ပါေၾကာင္း တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတျ္ပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွတင္ပို႔ေသာ ဝက္သားပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အေမရိကန္သံမဏိပိုက္မ်ားအေပၚ အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။ 
ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြမျဖစ္လိုေသာ္လည္းျဖစ္လာလ်င္လည္းေၾကာက္ရြံ႕ေန မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္က တင္ပို႔သည္ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္က အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႕ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႕မွတစ္ဆင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိေနသျဖင့္ အာရွရွိ ေစ်းကြက္မ်ား၏တန္ဖုိးက်ဆင္းခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply