ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးဝင္းျမင့္အား ဒုတိယ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

0
164

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္အား ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အမည္စာရင္းအားမတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔အစည္းအေဝး (ဒုတိယပိုင္း)တြင္ေၾကညာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းေနရာအတြက္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္နွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး တို႔ ၂ ဦးရွိသျဖင့္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ျဖင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးရာ ဦးဝင္းျမင့္ ၂၇၃ မဲ နွင့္ ဦးေသာင္းေအး ၂၇ မဲရ႐ွိခဲ႔သည္။

ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္လ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးရာတြင္ မဲအေရအတြက္မ်ားသည့္ ဦးဝင့္ျမင့္ အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္ အား မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က အဆိုတင္ခဲ႔ၿပီး သရက္ေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္စိုးက ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ယခုလက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က တင္ေျမွာက္သည့္ဒုတိယသမၼတအမည္အား မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႔တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္အား ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အမည္စာရင္းအားမတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည့္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔အစည္းအေဝး (ဒုတိယပိုင္း)တြင္ေၾကညာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းေနရာအတြက္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္နွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေသာင္းေအး တို႔ ၂ ဦးရွိသျဖင့္ ဆႏၵမဲ လက္မွတ္ျဖင့္ လ်ိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးရာ ဦးဝင္းျမင့္ ၂၇၃ မဲ နွင့္ ဦးေသာင္းေအး ၂၇ မဲရ႐ွိခဲ႔သည္။

ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္လ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးရာတြင္ မဲအေရအတြက္မ်ားသည့္ ဦးဝင့္ျမင့္ အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းျမင့္ အား မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္က အဆိုတင္ခဲ႔ၿပီး သရက္ေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္စိုးက ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္း ယခုလက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေၾကညာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က တင္ေျမွာက္သည့္ဒုတိယသမၼတအမည္အား မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႔တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply