ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးတက္လာေသာ္လည္း က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ အနည္းငယ္သာ တိုးတက္

0
156

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ သံုးစြဲခဲေသာ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈမွာ အနည္းငယ္သာ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၂- ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အမွန္စာရင္းတြင္ ၃၈၁ က်ပ္ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ – ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အမွန္စာရင္းတြင္ က်ပ္ ၄၈၅ ဘီလီယံ ႐ွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ – ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အမွန္စာရင္း၌ က်ပ္ ၆၆၂ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာၿပီး ၂၀၁၅ – ၁၆ ခုႏွစ္ ေ႐ွ႕ေျပးအမွန္စာရင္းတြင္ က်ပ္ ၇၅၄ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ – ၁၇ခုႏွစ္ အတြက္ က်န္းမားေရးအသံုးစရိတ္၏ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခသည္ က်ပ္ ၈၈၁ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၁၀၇၆ ဘီလီယံအထိ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး အသံုးစရိတ္မွာလည္း ၂၀၁၂ – ၁၃ အမွန္စာရင္းတြင္ က်ပ္ ၇၆၁ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ – ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အမွန္စာရင္းမွာ က်ပ္ ၈၉၃ ဘီလီယံ ႐ွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ – ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အမွန္စာရင္း ၁၁၀၆ ဘီလီယံအထိတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ – ၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေ႐ွ႕ေျပးအမွန္စာရင္းမွာ က်ပ္ ၈၄၀၆ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၆ – ၁၇ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွမ္းေျခမွာ က်ပ္ ၁၇၂၆ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၁၇၅၆ ဘီလီယံ ျဖစ္ေၾကာင္း ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန၏ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္တက္ေရာက္လာေသာ NLD အစိုးရ၏ လက္ထက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ယခင္အစိုးရေခတ္မ်ားထက္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

MM

ဓာတ္ပံု – MOI

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၄ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ သံုးစြဲခဲေသာ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား တိုးတက္လာေသာ္လည္း က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈမွာ အနည္းငယ္သာ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္သည္ ၂၀၁၂- ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အမွန္စာရင္းတြင္ ၃၈၁ က်ပ္ဘီလီယံ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ – ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ အမွန္စာရင္းတြင္ က်ပ္ ၄၈၅ ဘီလီယံ ႐ွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ – ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အမွန္စာရင္း၌ က်ပ္ ၆၆၂ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာၿပီး ၂၀၁၅ – ၁၆ ခုႏွစ္ ေ႐ွ႕ေျပးအမွန္စာရင္းတြင္ က်ပ္ ၇၅၄ ဘီလီယံအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ – ၁၇ခုႏွစ္ အတြက္ က်န္းမားေရးအသံုးစရိတ္၏ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခသည္ က်ပ္ ၈၈၁ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၁၀၇၆ ဘီလီယံအထိ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပညာေရး အသံုးစရိတ္မွာလည္း ၂၀၁၂ – ၁၃ အမွန္စာရင္းတြင္ က်ပ္ ၇၆၁ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ – ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အမွန္စာရင္းမွာ က်ပ္ ၈၉၃ ဘီလီယံ ႐ွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ – ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အမွန္စာရင္း ၁၁၀၆ ဘီလီယံအထိတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ – ၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေ႐ွ႕ေျပးအမွန္စာရင္းမွာ က်ပ္ ၈၄၀၆ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၆ – ၁၇ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွမ္းေျခမွာ က်ပ္ ၁၇၂၆ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး မူလခန္႔မွန္းေျခမွာ က်ပ္ ၁၇၅၆ ဘီလီယံ ျဖစ္ေၾကာင္း ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ဦးစီးဌာန၏ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္တက္ေရာက္လာေသာ NLD အစိုးရ၏ လက္ထက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ယခင္အစိုးရေခတ္မ်ားထက္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

MM

ဓာတ္ပံု – MOI

Leave a Reply