ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ပိုလန္လႊတ္ေတာ္ ပိုမိုတင္းက်ပ္ရန္ ျပင္ဆင္မႈအား ႏုိင္ငံသားမ်ား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမည္

0
164

ဝါေဆာ မတ္ ၂၄

ပုိလန္လႊတ္ေတာ္သည္ တင္းက်ပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမိုတင္းက်ပ္ရန္ စီစဥ္ေနခဲ့ရာ ယင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ သေႏၶသားပံုမမွန္ပါက ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်ခြင့္ေပးထားျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္က ႐ုပ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာသည္ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ကိုေထာက္ခံသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပိုလန္၌ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကုိ ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ သေႏၶသားပံုမမွန္ျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါမျပည့္စံုျခင္း၊ မိခင္ေလာင္း၏က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္ ခံရမႈေၾကာင့္ ရေသာ ကိုယ္ဝန္ျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ေပးထားသည္။ ပုိလန္၌ တရားမဝင္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈႏႈန္း သည္ တရားဝင္ဖ်က္ခ်မႈႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိေနသည္။ တရားမဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈႈႏႈန္းသည္ ၁၀၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀၀ အထိရွိေနၿပီး တရားဝင္ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈႏႈန္းသည္ ၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိသာ ရွိေန
ေၾကာင္း ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေထာက္ခံသည့္ အဖဲြ႕မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုိလန္သည္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထုိင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သေႏၶတားေဆးအသံုးျပဳမႈကုိလည္း ကန္႔သတ္ ထားသည္။ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ သေႏၶတားနည္းမွာ ကြန္ဒံုးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း သာျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ယခုျပင္ဆင္ေနသည့္ ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေနေၾကာင္း အတိုက္အခံပါတီ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈလိုလားသည့္ အဖဲြ႕မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ ဝင္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခက္ေတြ႕စရာမ်ားရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေထာက္ခံသည့္ အဖဲြ႕ ၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ေပးစာတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ပိုလန္၏လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ဥေရာပေကာင္စီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝါေဆာႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား၌ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္လည္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုလန္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈစုစုေပါင္း၏ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔မဟုတ္ ၁၀၄၆ ခုသည္ သေႏၶသားတြင္ ေဒါင္းဆင္ဒ႐ုမ္း ေခၚ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပံုမမွန္သည့္ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးရွိေနေၾကာင္း သိရွိေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈရပ္ ဟုအမည္ရွိ သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးပါက ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒအျဖစ္ သက္ ေရာက္ ေစေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတအန္ဒေရဒူဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါေဆာ မတ္ ၂၄

ပုိလန္လႊတ္ေတာ္သည္ တင္းက်ပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမိုတင္းက်ပ္ရန္ စီစဥ္ေနခဲ့ရာ ယင္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈဆုိင္ရာဥပေဒအရ သေႏၶသားပံုမမွန္ပါက ကိုယ္ဝန္ ဖ်က္ခ်ခြင့္ေပးထားျခင္းကုိ လႊတ္ေတာ္က ႐ုပ္သိမ္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာသည္ တရားမဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ကိုေထာက္ခံသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပိုလန္၌ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈကုိ ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ သေႏၶသားပံုမမွန္ျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါမျပည့္စံုျခင္း၊ မိခင္ေလာင္း၏က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္ ခံရမႈေၾကာင့္ ရေသာ ကိုယ္ဝန္ျဖစ္ျခင္း အစရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခြင့္ေပးထားသည္။ ပုိလန္၌ တရားမဝင္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈႏႈန္း သည္ တရားဝင္ဖ်က္ခ်မႈႏႈန္းပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိေနသည္။ တရားမဝင္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္မႈႈႏႈန္းသည္ ၁၀၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀၀ အထိရွိေနၿပီး တရားဝင္ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈႏႈန္းသည္ ၁၀၀၀ မွ ၂၀၀၀ အထိသာ ရွိေန
ေၾကာင္း ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေထာက္ခံသည့္ အဖဲြ႕မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပုိလန္သည္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္အမ်ားစုေနထုိင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ သေႏၶတားေဆးအသံုးျပဳမႈကုိလည္း ကန္႔သတ္ ထားသည္။ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ရရွိႏုိင္ေသာ သေႏၶတားနည္းမွာ ကြန္ဒံုးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း သာျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ယခုျပင္ဆင္ေနသည့္ ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အသက္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေနေၾကာင္း အတိုက္အခံပါတီ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈလိုလားသည့္ အဖဲြ႕မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ ဝင္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခက္ေတြ႕စရာမ်ားရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈေထာက္ခံသည့္ အဖဲြ႕ ၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔၏ေပးစာတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ပိုလန္၏လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆန္႔က်င္ရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း ဥေရာပေကာင္စီက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝါေဆာႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား၌ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္လည္း ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ပိုလန္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈစုစုေပါင္း၏ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔မဟုတ္ ၁၀၄၆ ခုသည္ သေႏၶသားတြင္ ေဒါင္းဆင္ဒ႐ုမ္း ေခၚ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပံုမမွန္သည့္ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးရွိေနေၾကာင္း သိရွိေသာေၾကာင့္ ဖ်က္ခ်မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈရပ္ ဟုအမည္ရွိ သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးပါက ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒအျဖစ္ သက္ ေရာက္ ေစေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတအန္ဒေရဒူဒါကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply