ျပည္ပသို႔ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ တင္ပို႔မႈတိုးျမွင့္လာရန္ SMEေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၈၀၀ထုတ္ေခ်း

0
154

ရန္ကုန္၊မတ္၂၄၊၂၀၁၈

ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးတြင္ပံ့ပိုးကူညီ သည့္အေနျဖင့္ ရြာငံေဒသမွေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား SMEေခ်းေငြ က်ပ္သန္း၈၀၀ ကိုထုတ္ေခ်းၿပီး ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း Mandalay Coffee Groupမွသိရသည္။

ျပည္တြင္းမွ အရည္အေသြးေကာင္းေကာ္ဖီမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပ ေစ်းကြက္တင္ပို႔မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ ရြာငံေဒသရွိရြာေပါင္း၂၃ရြာကို အတိုးႏႈန္း ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ အစုအဖြဲ႔ တစ္ခုျခင္းအေနႏွင့္ SMEေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ေပးကာ ယခုႏွစ္၏ ေကာ္ဖီပို႔ကုန္ ပမာဏ၁ဒသမ၅အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးရရွိတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“သန္း၈၀၀ကေခ်းလိုက္ၿပီ။ ရရွိတဲ႔ခန္႔မွန္းေျခက ဦးေရ၃၀၀၀ေလာက္ ရွိမယ္။ ေငြေခ်းတာက တစ္ဦးခ်င္းဆီနဲ႔မတြက္ပဲနဲ႔ ရြာမွရွိတဲ့အစု အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြနဲ႔ရြာငံၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ တယ္။ ေခ်းတာက လူအေပၚမမူတည္ဘူး export ပို႔မယ့္ အရည္ အေသြး ေပၚမူတည္ေနတာ။ ေကာ္ဖီထုတ္ႏိုင္တဲ႔ တစ္ရြာက ဘယ္ေလာက္ ထုတ္ႏိုင္ လဲအေပၚမူတည္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာရွိေတာ့ ကုန္က် စရိတ္တတ္ႏိုင္မႈအေပၚ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီးေခ်းလိုက္တယ္။”ဟု Mandalay Coffee Groupမွ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာဦးေက်ာ္လႈိင္ ကေျပာသည္။

အရည္ေသြးျမွင့္ျမန္မာ့ေကာ္ဖီကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ၿပီး ျပည္ပေစ်းကြက္ ရရွိရန္ ေတာင္သူမ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအစီအစဥ္ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကပင္ SMEေခ်းေငြ က်ပ္သန္း၁၆၀ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ တြင္လည္း ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း၈၀၀ အား ပံ့ပိုး၍ ျမန္မာံေကာ္ဖီပို႔ကုန္ပမာဏ ကိုယခင္ႏွစ္ထက္ ၂၀၀ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ တိုးတက္လာရန္ေမ်ွာ္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္အေကာင္းဆုံးေကာ္ဖီဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရ မႈတြင္ ျမန္မာ ျပည္ ရြာငံေဒသမွ ထြက္ရွိေသာေကာ္ဖီလည္းပါ၀င္ေနရာ ယခု အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေစ်းကြက္ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ပိုမို တင္ပို႔ရန္လိုအပ္ေနၿပီးလက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ေသာေကာ္ဖီမ်ားကို အေမရိကား၊ ယူေက ၊ဆြတ္ဇာလန္ ၾသစႀတီးယား ၊နယူးဇီလန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရြာငံေဒသတြင္ Mandalay Coffee Group သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အရည္ေသြးျမွင့္ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ ျခင္းမ်ား ကိုစတင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ USAID၏ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း အတြက္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းတြင္ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး SMEေခ်းေငြ သန္း၈၀၀ ထုတ္ေခ်း ျခင္းကိုလည္း ရိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေစ်းကြက္ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၂၄၊၂၀၁၈

ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးတြင္ပံ့ပိုးကူညီ သည့္အေနျဖင့္ ရြာငံေဒသမွေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူမ်ားအား SMEေခ်းေငြ က်ပ္သန္း၈၀၀ ကိုထုတ္ေခ်းၿပီး ျမန္မာ့ေကာ္ဖီ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ ျမွင့္တင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း Mandalay Coffee Groupမွသိရသည္။

ျပည္တြင္းမွ အရည္အေသြးေကာင္းေကာ္ဖီမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပ ေစ်းကြက္တင္ပို႔မႈကိုျမွင့္တင္ရန္ ရြာငံေဒသရွိရြာေပါင္း၂၃ရြာကို အတိုးႏႈန္း ၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ အစုအဖြဲ႔ တစ္ခုျခင္းအေနႏွင့္ SMEေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်း ေပးကာ ယခုႏွစ္၏ ေကာ္ဖီပို႔ကုန္ ပမာဏ၁ဒသမ၅အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးရရွိတင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“သန္း၈၀၀ကေခ်းလိုက္ၿပီ။ ရရွိတဲ႔ခန္႔မွန္းေျခက ဦးေရ၃၀၀၀ေလာက္ ရွိမယ္။ ေငြေခ်းတာက တစ္ဦးခ်င္းဆီနဲ႔မတြက္ပဲနဲ႔ ရြာမွရွိတဲ့အစု အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္တဲ့သူေတြနဲ႔ရြာငံၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ တယ္။ ေခ်းတာက လူအေပၚမမူတည္ဘူး export ပို႔မယ့္ အရည္ အေသြး ေပၚမူတည္ေနတာ။ ေကာ္ဖီထုတ္ႏိုင္တဲ႔ တစ္ရြာက ဘယ္ေလာက္ ထုတ္ႏိုင္ လဲအေပၚမူတည္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာရွိေတာ့ ကုန္က် စရိတ္တတ္ႏိုင္မႈအေပၚ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးၿပီးေခ်းလိုက္တယ္။”ဟု Mandalay Coffee Groupမွ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာဦးေက်ာ္လႈိင္ ကေျပာသည္။

အရည္ေသြးျမွင့္ျမန္မာ့ေကာ္ဖီကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ၿပီး ျပည္ပေစ်းကြက္ ရရွိရန္ ေတာင္သူမ်ားအား ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအစီအစဥ္ သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကပင္ SMEေခ်းေငြ က်ပ္သန္း၁၆၀ ျဖင့္ စတင္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ တြင္လည္း ေခ်းေငြ က်ပ္သန္း၈၀၀ အား ပံ့ပိုး၍ ျမန္မာံေကာ္ဖီပို႔ကုန္ပမာဏ ကိုယခင္ႏွစ္ထက္ ၂၀၀ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ တိုးတက္လာရန္ေမ်ွာ္မွန္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻေပၚတြင္အေကာင္းဆုံးေကာ္ဖီဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရ မႈတြင္ ျမန္မာ ျပည္ ရြာငံေဒသမွ ထြက္ရွိေသာေကာ္ဖီလည္းပါ၀င္ေနရာ ယခု အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပေစ်းကြက္ရရွိလာျခင္းေၾကာင့္ပိုမို တင္ပို႔ရန္လိုအပ္ေနၿပီးလက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ေသာေကာ္ဖီမ်ားကို အေမရိကား၊ ယူေက ၊ဆြတ္ဇာလန္ ၾသစႀတီးယား ၊နယူးဇီလန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရြာငံေဒသတြင္ Mandalay Coffee Group သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အရည္ေသြးျမွင့္ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ ျခင္းမ်ား ကိုစတင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ USAID၏ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း အတြက္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းတြင္ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး SMEေခ်းေငြ သန္း၈၀၀ ထုတ္ေခ်း ျခင္းကိုလည္း ရိုးမဘဏ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေစ်းကြက္ပံ့ပိုးမႈျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply