ပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာဘုရားပဲြေတာ္တြင္ လုံၿခဳံေရးအင္အား တစ္ရာေက်ာ္ ခ်ထားမည္

0
183

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈
ပဲခူးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည့္ေရႊေမာ္ေဓာ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ (၂၆ဝဝ) အႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယ ဘုရားပဲြေတာ္ အား (၁၅) ရက္တုိင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ လုံၿခဳံေရးအင္အား(၁၃၇) ဦးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ဘုရားပဲြေတာ္အားမတ္လ(၂၄)ရက္မွ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဇာတ္သဘင္ပဲြ မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေစ်းဆုိင္ခန္းစားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ဗလာဇာတ္ပဲြမ်ားနွင့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သျဖင့္ ခရုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ဦးေဆာင္ ကာအရာရွိ (၁၅)ဦး၊တပ္ဖဲြ႔၀င္ (၁၂၂)ဦး၊ေပါင္း(၁၃၇)ဦး တုိ႔ျဖင့္ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပဲြေတာ္ကာလအတြင္းေရႊေမာ္ေဓာဘုရား၀င္းအတြင္းယာယီဗဟုိကင္းနွင့္
ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေအာက္ေျခေရွ႕ေနာက္ ေတာင္ေျမာက္မုဒ္ဦးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ရင္ျပင္ေတာ္နွင့္ေအာက္ေျခဘုရားပဲြခင္းမ်ားတြင္လည္း
ေကာင္းေစာင့္ၾကည့္မည့္အဖဲြ႔မ်ားထားရွိသလုိေရွာင္တခင္စစ္ေဆးသြားမည့္အဖဲြ႔မ်ားလည္းတာဝန္ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈
ပဲခူးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည့္ေရႊေမာ္ေဓာ ဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ (၂၆ဝဝ) အႀကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶပူဇနိယ ဘုရားပဲြေတာ္ အား (၁၅) ရက္တုိင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ လုံၿခဳံေရးအင္အား(၁၃၇) ဦးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ဘုရားပဲြေတာ္အားမတ္လ(၂၄)ရက္မွ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဇာတ္သဘင္ပဲြ မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ေစ်းဆုိင္ခန္းစားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ဗလာဇာတ္ပဲြမ်ားနွင့္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သျဖင့္ ခရုိင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ဦးေဆာင္ ကာအရာရွိ (၁၅)ဦး၊တပ္ဖဲြ႔၀င္ (၁၂၂)ဦး၊ေပါင္း(၁၃၇)ဦး တုိ႔ျဖင့္ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ပဲြေတာ္ကာလအတြင္းေရႊေမာ္ေဓာဘုရား၀င္းအတြင္းယာယီဗဟုိကင္းနွင့္
ေရႊေမာ္ေဓာေစတီေအာက္ေျခေရွ႕ေနာက္ ေတာင္ေျမာက္မုဒ္ဦးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ရင္ျပင္ေတာ္နွင့္ေအာက္ေျခဘုရားပဲြခင္းမ်ားတြင္လည္း
ေကာင္းေစာင့္ၾကည့္မည့္အဖဲြ႔မ်ားထားရွိသလုိေရွာင္တခင္စစ္ေဆးသြားမည့္အဖဲြ႔မ်ားလည္းတာဝန္ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply