ဘီးခ်မရတဲ့ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ C-5M Super Galaxy ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား

0
172

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္၏ C-5M Super Galaxy အႀကီးစားကုန္တင္ေလယာဥ္ႀကီး တစ္စီးသည္ ဦးပိုင္းေလယာဥ္ဘီး ခ်မရေသာျပႆနာ ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။ တက္ဆက္စ္ ျပည္နယ္ရွိ San Antonia Lackland ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းေပၚသို႔ ဆင္းသက္စဥ္တြင္ ေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာ ေလယာဥ္ဘီးမ်ား က်မလာေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ဦးပိုင္းအား ရွပ္တိုက္၍ ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လူ ၁၁ ဦး ပါဝင္လာၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခိုက္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေပ ၁၁၅၀၀ ရွည္ေသာ ေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလယာဥ္ရပ္တန္႔မသြားမခ်င္း ေလွ်ာတိုက္ဆင္းသက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ Super Galaxy ေလယာဥ္ႀကီးမွာမူ အေတာ္ပင္ ထိခိုက္သြားပံုရသည္။

C-5M Super Galaxy ကုန္တင္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား၏ ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္ဘီးခ်မရေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ ကာလအတြင္း မွာပင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဂ်ဴလိုင္လ အတြင္းကလည္း စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ႐ိုတာေလတပ္စခန္းတြင္ C-5M ေလယာဥ္ႀကီးႏွစ္စီးသည္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးတြင္ ရွိေနေသာ C-5M ေလယာဥ္ႀကီး ၅၆ စီးအနက္ ဒိုဗာေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ေလယာဥ္ ၁၈ စီးအား ပ်ံသန္းမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ဖူးၿပီး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

စစ္ေဆးခ်က္တြင္ ေလယာဥ္မ်ား၏ Landing Gear တြင္ပါဝင္ေသာ Ball-Screw မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အစီရင္ခံ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအေရးေပၚဆင္းသက္ခဲ့ရေသာ ေလယာဥ္အပါအဝင္ ေလယာဥ္ႀကီး ၅၆ စီးလံုးအား အစားထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ C-5M ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပ်ံသန္းခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေလယာဥ္ ၅၆ စီးအနက္ ၃၈ စီးမွာ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမွာ ႐ိုတာေလယာဥ္ကြင္းတြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလား သ႑ာန္ တူညီေနၿပီး ေလတပ္မွလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦးစံုစမ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမွ အတိအက်မသိရွိရေသးေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္ဘီးမက်ေသာ ျပႆနာမ်ား C-5M Super Galaxy ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ အႀကိမ္ေရ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ သာမာန္ျပႆနာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္၏ C-5M Super Galaxy အႀကီးစားကုန္တင္ေလယာဥ္ႀကီး တစ္စီးသည္ ဦးပိုင္းေလယာဥ္ဘီး ခ်မရေသာျပႆနာ ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။ တက္ဆက္စ္ ျပည္နယ္ရွိ San Antonia Lackland ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းေပၚသို႔ ဆင္းသက္စဥ္တြင္ ေရွ႕ဘက္တြင္ရွိေသာ ေလယာဥ္ဘီးမ်ား က်မလာေသာေၾကာင့္ ေလယာဥ္ဦးပိုင္းအား ရွပ္တိုက္၍ ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လူ ၁၁ ဦး ပါဝင္လာၿပီး မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခိုက္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေပ ၁၁၅၀၀ ရွည္ေသာ ေျပးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေလယာဥ္ရပ္တန္႔မသြားမခ်င္း ေလွ်ာတိုက္ဆင္းသက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ Super Galaxy ေလယာဥ္ႀကီးမွာမူ အေတာ္ပင္ ထိခိုက္သြားပံုရသည္။

C-5M Super Galaxy ကုန္တင္ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား၏ ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္ဘီးခ်မရေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ တစ္ႏွစ္မျပည့္မီ ကာလအတြင္း မွာပင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဂ်ဴလိုင္လ အတြင္းကလည္း စပိန္ႏိုင္ငံ၊ ႐ိုတာေလတပ္စခန္းတြင္ C-5M ေလယာဥ္ႀကီးႏွစ္စီးသည္ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးတြင္ ရွိေနေသာ C-5M ေလယာဥ္ႀကီး ၅၆ စီးအနက္ ဒိုဗာေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ေလယာဥ္ ၁၈ စီးအား ပ်ံသန္းမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ဖူးၿပီး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

စစ္ေဆးခ်က္တြင္ ေလယာဥ္မ်ား၏ Landing Gear တြင္ပါဝင္ေသာ Ball-Screw မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အစီရင္ခံ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုအေရးေပၚဆင္းသက္ခဲ့ရေသာ ေလယာဥ္အပါအဝင္ ေလယာဥ္ႀကီး ၅၆ စီးလံုးအား အစားထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ C-5M ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားအား တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပ်ံသန္းခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေလယာဥ္ ၅၆ စီးအနက္ ၃၈ စီးမွာ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာမွာ ႐ိုတာေလယာဥ္ကြင္းတြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလား သ႑ာန္ တူညီေနၿပီး ေလတပ္မွလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္ ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကနဦးစံုစမ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမွ အတိအက်မသိရွိရေသးေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္ဘီးမက်ေသာ ျပႆနာမ်ား C-5M Super Galaxy ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ အႀကိမ္ေရ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမွာ သာမာန္ျပႆနာမ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

Leave a Reply