ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္ စိုက္ထူေရး ၾကန္႔ၾကာေန

0
174

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၆၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ ခြင့္ျပဳေပးေသာေျမေနရာမွာ အျခားသူတစ္ဦးပုိင္သည့္ ဂရမ္ခ်ေပးထားေသာေျမေနရာျဖစ္ေနသျဖင့္ ထပ္မံ၍အျခားေျမေနရာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တင္ျပထားေၾကာင္းဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွသိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အာဏာရွင္စနစ္အားေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူေပးေရးကုိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ၌ ပဲခူးနာရီစင္အနီးတြင္စုိက္ထူခြင့္ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ လူ႐ႈပ္ေထြးေသာေနရာျဖစ္၍ခြင့္မျပဳပဲ၊ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းပဲခူးတကၠသုိလ္အနီးတြင္၂ဝ၁၈ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ
လည္းေျမစာရင္းဌာနမွအျခားသူတစ္ဦးအားဂရမ္ထုတ္ေပးၿပီးေသာေျမေနရာျဖစ္ေန၍အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ပဲခူးမွာဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူဖုိ႔ေတာင္းဆုိေနတာ(၅)လေလာက္ရွိသြားပါၿပီ။အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒီမုိကေရအစုိးရလက္ထက္မွာဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြေၾကာင္က်ဆုံးသြားတဲ့ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ဒီလုိအသိအမွတ္ျပဳေက်ာက္တုိင္ေတြ၊အခမ္းအနားပဲြေတြျပဳလုပ္ေပးမွတုိင္းျပည္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိအေထာက္အကူျပဳနုိင္ပါလိမ့္မယ္၊လက္ရွိအစုိးရအေနႏွင့္အျမန္ဆုံးနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု
ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးဘုိေတာက္ကေျပာသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္၊အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးေရးအတြက္လူထုအေရးေတာ္ပုံတြင္ပဲခူးၿမိဳ႕၌နာရီစင္အနီးပန္းျခံေနရာႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ေသြးစြန္းေက်ာက္တုိင္ဟုအမည္တပ္ကာေတာ္လွန္ေရးအထိန္းအမွတ္အျဖစ္စုိက္ထူခဲ့ေသာ္လည္းစစ္တပ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသျဖင့္ယခုဒီမုိကေရစီအစုိးရလက္ထက္တြင္သံဃာေတာ္မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႔အစည္း(ပဲခူးတုိင္း)ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္ျပန္လည္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၆၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမွ ခြင့္ျပဳေပးေသာေျမေနရာမွာ အျခားသူတစ္ဦးပုိင္သည့္ ဂရမ္ခ်ေပးထားေသာေျမေနရာျဖစ္ေနသျဖင့္ ထပ္မံ၍အျခားေျမေနရာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တင္ျပထားေၾကာင္းဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မွသိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အာဏာရွင္စနစ္အားေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူေပးေရးကုိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက၂ဝ၁၇ခုႏွစ္၊ႏို၀င္ဘာလ၌ ပဲခူးနာရီစင္အနီးတြင္စုိက္ထူခြင့္ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ လူ႐ႈပ္ေထြးေသာေနရာျဖစ္၍ခြင့္မျပဳပဲ၊ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းပဲခူးတကၠသုိလ္အနီးတြင္၂ဝ၁၈ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ
လည္းေျမစာရင္းဌာနမွအျခားသူတစ္ဦးအားဂရမ္ထုတ္ေပးၿပီးေသာေျမေနရာျဖစ္ေန၍အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ ပဲခူးမွာဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္စုိက္ထူဖုိ႔ေတာင္းဆုိေနတာ(၅)လေလာက္ရွိသြားပါၿပီ။အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒီမုိကေရအစုိးရလက္ထက္မွာဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြေၾကာင္က်ဆုံးသြားတဲ့ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ဒီလုိအသိအမွတ္ျပဳေက်ာက္တုိင္ေတြ၊အခမ္းအနားပဲြေတြျပဳလုပ္ေပးမွတုိင္းျပည္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိအေထာက္အကူျပဳနုိင္ပါလိမ့္မယ္၊လက္ရွိအစုိးရအေနႏွင့္အျမန္ဆုံးနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု
ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးဘုိေတာက္ကေျပာသည္။

၁၉၈၈ခုႏွစ္၊အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးေရးအတြက္လူထုအေရးေတာ္ပုံတြင္ပဲခူးၿမိဳ႕၌နာရီစင္အနီးပန္းျခံေနရာႏွင့္မလွမ္းမကမ္းတြင္ေသြးစြန္းေက်ာက္တုိင္ဟုအမည္တပ္ကာေတာ္လွန္ေရးအထိန္းအမွတ္အျဖစ္စုိက္ထူခဲ့ေသာ္လည္းစစ္တပ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသျဖင့္ယခုဒီမုိကေရစီအစုိးရလက္ထက္တြင္သံဃာေတာ္မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၈၈မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႔အစည္း(ပဲခူးတုိင္း)ႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဒီမုိကေရစီေက်ာက္တုိင္ျပန္လည္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply